Haldus

Konguta vallas vahetus võim

Konguta vallavolikogu valis 26. juuli istungil uueks volikogu esimeheks Aivar Õuna, kes sai viis häält, edestades seega ühe häälega teist üles seatud kandidaati Liina Tamme. Samal istungil esitasid volikogu liikmed Aivar Õun, Jüri Lamp, Agu Kasetalu, Margus Reinoja ja Mati Miil umbusaldusavalduse  vallavanem Esta Tammele. 31. juuli volikogu istungil pandi umbusaldusavaldus hääletusele ning viie voliniku häältega […]

Loe edasi »

Tartu maavalitsus saab sajandivanuseks

Venemaa Ajutise Valitsuse 30.03.1917 seaduse “Eestimaa kubermangu administratiivsest valitsemisest ja kohaliku omavalitsuse ajutisest korrast” alusel loodi Eestis maakonnanõukogud ja -valitsused. 11-liikmeline Tartu maakonnanõukogu tuli esimest korda kokku 1. juulil 1917 Tartus Eesti Laenu-Hoiu Ühisuse ruumides. Istungi avas maakonnakomissar Ostrat, kes rõhutas esimese Eesti rahvaesisuse kokkuastumise tähtsust ning soovis nõukogule õnne […]

Loe edasi »

Elva ja Rõngu rahva küsitlus!

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Elva linna ja Rõngu valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Elanikelt küsitakse, kas nad toetavad Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühendamist Elva vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid JAH […]

Loe edasi »

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru infopäev toimub 7. aprillil kell 11.00-12.30 Tartu Maavalitsuses ruumis 407.  Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa sellise ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt, kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine, nutikas […]

Loe edasi »

Haldusreformiga samm edasi

Valitsus leppis 9. veebruari istungil kokku, et teeb ühinemisettepaneku kõikidele omavalitsustele, kes ei täida haldusreformi 5000 elaniku miinimumkriteeriumi. Rahandusministeerium esitab omavalitsustele ühinemisettepanekud hiljemalt 15. veebruariks. Ühinemissuundade ettepanekud tehakse nii neile väikevaldadele, kes haldusreformi vabatahtliku etapiga ei liitunud kui neile ühinejatele, kus pärast ühinemist elaks vähem kui 5000 inimest. Valitsuses heakskiidetud […]

Loe edasi »

Maavalitsus värbab ühistranspordi spetsialiste

Tartu maavanem võtab teenistusse tähtajalisele ametikohale kaks (1,0 koormusega ja 0,5 koormusega) ühistranspordi spetsialisti. Teenistusülesanded: Tartu maakonna ühistranspordis ja maakonnas sõitvates reisirongides kontroll, järelevalve ja väärtegude menetlemine, vajadusel maakonna ühistranspordi arengu ja sõitjateveo korraldamiseks analüüside tegemine. Kandidaadilt eeldatakse vastavust avaliku teenistuse seadusest tulenevatele nõuetele, head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, eesti keele […]

Loe edasi »

Tartumaa maakonnaplaneeringu avalik väljapanek

Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on avalikul väljapanekul 13.02–16.03.2017. Maakonnaplaneeringute koostamine on algatatud Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 ja Tartumaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maavanema 03.09.2013 korraldusega nr 1-1/501. Koostamise korraldaja ja kehtestaja Tartu maavanem, koostaja on Tartu Maavalitsus. Avalikustatav planeering ja selle koostamisega […]

Loe edasi »

Kolmas ühendvald tõi maavanemale lepingu

Tartu, Laeva ja Piirissaare valla esindajad andsid Tartu maavanemale Reno Laidrele üle omavahel sõlmitud ühinemislepingu eksemplari. Vabatahtlikuks ühinemiseks on omavalitsustele aega antud 31. detsembrini. Tartumaal on seni ühinemislepinguni jõudnud Elva linna ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu  ja Rõngu valda ühendav Elva vald, samuti Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallast moodustuv Kastre vald. 29. detsembril […]

Loe edasi »

President külastab Tartumaad

President Kersti Kaljulaid teeb 17.-18. novembril oma teise siseriikliku visiidi, külastades Jõgeva- ja Tartumaad. Riigipea külastab Jõgeva- ja Tartumaa ettevõtteid ning asutusi ja kohtub kohaliku elu edendajatega. President Kaljulaid alustab visiiti Jõgevamaa Gümnaasiumis ja kohtub Jõgevamaa kohalike omavalitsuste esindajatega ning suundub seejärel Põltsamaale, et tutvuda noorte- ja elukestva õppe keskusega […]

Loe edasi »

Hasartmängumaksust toetatakse piirkondlikke investeeringuid

Riigihalduse minister kuulutas välja toetuse taotlemise regionaalsete investeeringutoetuste programmist. Toetust antakse laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja tingimuste parandamiseks. Programmi eesmärk on parandada teenuste kättesaadavust, kvaliteeti ning säästlikumat korraldamist. Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused ning mittetulundusühingud või sihtasutused, mis ei ole äriühingu valitseva mõju […]

Loe edasi »

V Tartumaa seenioride ohutuspäev

10. oktoobril algusega kell 9.30 toimub Võnnu Kultuurimajas juba viiendat korda väärikas eas tartumaalaste tervise- ja ohutuspäev, mille korraldab Tartumaa Tervisetuba. Kavas: Virgutusvõimlemine füsioterapeut Evelin Avi juhtimisel Käitumisjuhised hädaolukorraks kodus — Lõuna päästekeskus Apteekri tähelepanekud — proviisor Teresa Lepikov Lähisuhtevägivald — Tartu konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik Anti Peiponen Liiklusmuudatused, ülekäiguraja ületamine ja ühistranspordiga […]

Loe edasi »

Kodukant kutsub haldusreformijad kupli alla

Teisipäeval, 23. augustil algusega kell 16 toimub Tähtvere vallas Rahinge Kuplis haldusreformi teemaline ümarlaud, mille korraldab Kodukant Tartumaa. Ümarlauale on kutsutud külakogukondade eestvedajad, omavalitsuste volikogude liikmed ning juba läbirääkimisi pidavate valdade teemakomisjonide liikmed. Esinevad riigihalduse minister Arto Aas, Tartu maavanem Reno Laidre, rahandusministeeriumi haldusreforminõunik Sulev Valner ning Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevjuht Riina Trumm. Vestlust juhatab […]

Loe edasi »

Maavalitsus kutsub esitama teenetemärgi kandidaate

31. jaanuarini ootab Tartu maavalitsus ettepanekuid, keda tunnustada tänavu Tartu maakonna teenetemärgiga. Kõik Tartumaa elanikud, asutused, organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused saavad jaanuari lõpuni teha maavanemale ettepanekuid, keda autasustada Tartumaa Kuldse Tammeoksa teenetemärgiga. Maakonna teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile […]

Loe edasi »
j22

Peipsi jää ei kanna veel

Politsei- ja Piirivaveamet kehtestas Peipsi järvistu jääle mineku keelu. Alates 31.12.2015 on keelatud minna nii jalgsi kui transpordivahenditega Peipsi järvistu jäätunud ja jäätuvatele osadele Tartu, Jõgeva ja Põlva maakonna piires. Keeld kehtib kuni vastavasisulise otsuse muutmiseni. Piirivalvekordonitel tuleb tagada keeluga seonduva informatsiooni edastamine järvele minejatele ning hoiatussiltide paigaldamine.  

Loe edasi »

PRIA kolib Tähe tänavale

PRIA kolib Tartus uude asukohta aadressiga Tähe 4. 2016. algus toob PRIA jaoks kaasa suure muudatuse, sest PRIA keskus ja Tartumaa teenindusbüroo kolivad Tartus senisest asukohast uude majja Tartus Tähe tänav 4 — endisesse Tartu ülikooli õppehoonesse Lille mäel. Kolimine toimub perioodil 8. – 15. jaanuar. PRIA teenistujate telefoninumbrid ei muutu, […]

Loe edasi »

Omavalitsusreform tegi sammu edasi

Vabariigi Valitsus otsustas, et kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessid — nii vabatahtlikud kui valitsuse algatatud — tuleb lõpule viia 2017. aasta oktoobri kohalikeks valimisteks. Ühineda soovivad vallad peavad taotluse ühinemiseks esitama valitsusele 2017. aasta alguseks. Seejärel on valitsusel üle poole aasta aega, et omal algatusel kriteeriumidele mitte vastavad omavalitsused omavahel ühendada või […]

Loe edasi »

Sotsiaalkindlustusameti kaudu saavad tuge puuetega laste vanemad

Alates 2015. aastast pakub Sotsiaalkindlustusamet eurorahade toel tugiteenuseid raske ja sügava puudega laste vanematele: tugiisik, lapsehoid, transport. Eesmärk on kergendada lapsevanemate koormust, et nad saaksid soovi korral õppida või töötada. Teenust saavad taotleda kuni 17aastaste (k.a) raske ja sügava puudega laste vanemad, kes last kodus ööpäevaringselt hooldavad. Tugiisik saab olla […]

Loe edasi »

Noorsootöö tunnustuskonkurss

Tartu Maavalitsus ja Eesti Noorsootöö Keskus ootavad 1. novembrini kandidaate 2015. aasta noorsootöötajate tunnustuskonkursile, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi. Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud (sh üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused ja maavalitsused […]

Loe edasi »
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vabaühenduste tunnustamiskonkurss

Tartu Maavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Arendusselts, Domus Dorpatensis ja Kodukant Tartumaa kuulutavad välja kodanikuühenduste tunnustamiskonkursi, soovides esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks. 2015. aasta kodanikuühenduse nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus on aasta jooksul  toonud kaasa olulise positiivse muudatuse tegutsemisvaldkonnas […]

Loe edasi »

15. oktoobril on seenioride tervise- ja ohutuspäev

15. oktoobril toimub Puhja seltsimajas juba traditsiooniline Tartumaa seenioride tervise- ja ohutuspäev. Nõuandeid jagavad Lõuna Päästekeskuse juht Margo Klaos, Häirekeskuse ekspert Edvi Freiberg, spordiarst Tamara Janson, politsei Tartumaa piirkonnavanem Kaja Suur ja toitumis­teadlane dr Mai Maser. Lisaks on avatud väljapanekud, kus saab infot nii tulekustuti kasutamisest, küttekollete puhastamisest, ohvriabist kui […]

Loe edasi »
Lehekülg 1 Kokku lehekülgi 912345...Last »