Keskkond

Veeliikluse piirangud

Tartu maavanema 18.08.1997 korraldusega nr 1572 on keelatud mootorveesõidukitega liiklemine Keeri järvel Puhja vallas.

Tartu maavanema 16.06.1997 korraldusega nr 1260 on keelatud mootorveesõidukitega liiklemine Soitsjärvel, Vasula järvel, Sootaga paisjärvel, Vedu paisjärvel ning Kõrveküla paisjärvel.

Tartu maavanema 09.04.1997 korraldusega nr 767 on keelatud mootorveesõidukitega liiklemine Ilmatsalu, Rahinge ja Loku veehoidlal.

Tartu maavanema 04.06.2003 korraldusega nr 665 on keelatud jettide ja surfjettidega liiklemine Saadjärve Tartu maakonna territooriumile jääval osal. Keeld ei laiene järelevalve- ja päästetöödele ning riigi tellitud uuringutele.

Tartu maavanema 09.09.2013 koraldusega nr 1-1/520 „Veesõidukite liikumiskiiruse piiramine“ onEmajõe kaldakindlustuse, jõe kaldal asuvate rajatiste ning jõe kindlustamata kallaste kahjustuste ennetamiseks, kõigile huvilistele vee ja veekogu kasutamiseks sobilike tingimuste loomiseks ning ohutuse tagamiseks laevajuhid kohustatud sõitma Emajõel Tartu linna piires tasakäigul ja kiirusel, mis ei tekita lainetust. Piirang kehtib Emajõel ristsihist alates punktist B: 58° 23´ 44,67´´ L: 26° 42´ 2´´ kuni ristsihini punktist B: 58° 21´ 19,52´´ L: 26° 44´ 52,45´´.

Info: Ene Pill, Tartu maavalitsuse kantselei juhataja, 730 5202.

Keskkonnaasutused

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo
Maa-ameti Tartu katastribüroo

Keskkonnainfo

Keskkonnainfo
Keskkonnaregister