Uudised

Hasartmängumaksust toetatakse piirkondlikke investeeringuid

Riigihalduse minister kuulutas välja toetuse taotlemise regionaalsete investeeringutoetuste programmist.

Toetust antakse laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja tingimuste parandamiseks. Programmi eesmärk on parandada teenuste kättesaadavust, kvaliteeti ning säästlikumat korraldamist.

Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused ning mittetulundusühingud või sihtasutused, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele. Maksimaalne toetussumma on 80 000 eurot ja toetuse maksimaalne määr 75 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

Iga taotleja võib taotlusvoorus esitada ühe taotluse. Erandina võib kaks taotlust esitada omavalitsus, millel on järgmise aasta algul rahvastikuregistri andmeil rohkem kui 11 000 elanikku. Samuti võib kaks taotlust esitada, kui kahe omavalitsuse ühinemisel moodustub rohkem kui 11 000 elanikuga omavalitsus. Kaks taotlust saab esitada ühinemisgrupi kohta. Näiteks kui ühinevad neli valda, siis neil on kokku õigus esitada kaks taotlust, taotluse esitab kohaliku omavalitsuse üksus, kes on investeeringu objekti omanik. Samuti on ühinevate omavalitsuste projektidel võimalik saada hindamisel lisapunkte.

Juhul, kui ühinemisotsuse alusel moodustub kogu maakonda hõlmav kohaliku omavalituse üksus, ei ole esitatavate taotluste arv piiratud.

Taotluste esitamise tähtpäev on 16. jaanuar 2017, taotlusi saab esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) e-teeninduse kaudu.

Taotlusi menetleb ja väljamakseid teeb EAS. Maakonna projektide prioriteetsust hindavad maavalitsuste juurde moodustatud maakondlikud komisjonid, üleriigilisi projekte hindab programmi komisjon, otsused langetab rahandusministeeriumi juurde moodustatud komisjon.

Programmi rahastatakse hasartmängumaksu laekumistest — sellest allikast on regionaalseid investeeringuid toetatud juba alates 1998. aastast.