Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Eesmärgi saavutamiseks antakse taotluse alusel toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste (edaspidi sihtgrupp) õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks. Programmi rahastatakse hasartmängumaksu laekumistest. Lisainfo regionaalsete investeeringutoetuste programmi kohta EASi kodulehel.

Taotluste esitamise tähtaeg oli 1. märts 2018.

Toetust võivad taotleda kohalikud omavalitsused ning mittetulundusühingud või sihtasutused, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele.

Maksimaalne toetuse summa on 120 000 eurot, minimaalne toetuse summa on 20 000. Taotleja oma- ja kaasfinantseeringu määr peab olema vähemalt 25 protsenti abikõlblikest kuludest. Investeeringu objekt peab olema taotleja omandis.

Taotlejal on taotlusvoorus õigus esitada üks taotlus. Kaks taotlust võib esitada KOV, mille elanike arv 1. jaanuari seisuga on üle 8000 elaniku. 

Alates 2018. a esitatud taotlustele kehtib Vabariigi Valitsuse 10.11.2017. a vastu võetud määruse nr 102 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord“ redaktsioon.

 

Taotlusi hindab objekti asukohajärgne maakondlik komisjon, mis on moodustatud  riigihalduse ministri käskkirjaga 19.03.2018 nr. 1.1-4/64. Hindamismetoodikaga on võimalik tutvuda SIIN.

 

Tartu maakonna regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakondliku komisjoni koosseis on järgmine:

  1. Annely Võsaste – Tartumaa Omavalitsuste Liit, arendusnõunik, tegevjuhi ülesannetes
  2. Aivar Aleksejev –  Kambja vald, vallavanem
  3. Jarno Laur – Tartu vald, vallavanem
  4. Kristiina Tammets – Tartumaa Arendusselts , tegevjuht
  5. Tiiu Toots – SA Tartu Ärinõuandla, ettevõtluse vanemkonsultant

Üleriigilise tähtsusega objekte hindab Rahandusministeeriumi juurde moodustatud programmi komisjon. 

Lisainfo:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Terje Kuus
tel 627 9529 | 5698 1043
terje.kuus@eas.ee

 

Lisainfo: Annely Võsaste, TOL arendusnõunik, tegevdirektori ülesannetes 5061838