Planeeringud

Tartumaa maakonnaplaneeringu ja seda täpsustavate teemaplaneeringutega saab tutvuda Tartu Maavalitsuse veebilehel.

Üld- ja detailplaneeringutega saab tutvuda planeeringuala linna- või vallavalitsuses. Enamik uuemaid planeringuid on kättesaadavad  ka linna/valla veebilehelt.

Üleriigiline planeeringuga “Eesti 2030” saab tutvuda Siseministeeriumi kodulehel.

  • Üleriigilise planeeringu eesmärk on riigi territooriumi ja asustuse arengu üldistatud, strateegiline käsitlemine.
  • Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna territooriumi arengu üldistatud käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine.
  • Üldplaneering koostatakse valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramiseks, detailplaneeringute koostamise aluste või maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.
  • Detailplaneering seab maakasutus- ja ehitustingimused linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel.