Uudised

Tartumaa maakonnaplaneeringu avalik väljapanek

Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on avalikul väljapanekul 13.02–16.03.2017.

Maakonnaplaneeringute koostamine on algatatud Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 ja Tartumaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maavanema 03.09.2013 korraldusega nr 1-1/501. Koostamise korraldaja ja kehtestaja Tartu maavanem, koostaja on Tartu Maavalitsus. Avalikustatav planeering ja selle koostamisega seotud dokumendid on leitavad alates 12.02 Tartu Maavalitsuse kodulehel.

Maakonnaplaneeringut tutvustav arutelu toimub 22. märtsil algusega kell 15.00 Tartu Maavalitsuses (Riia 15, Tartu) ruumis 407.

Planeeringuala on Tartu maakond. Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades riiklikud ja kohalikud huvid.

Maakonnaplaneeringus võetakse arvesse üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ sätestatu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tulemusi ning kujundatakse põhimõtted asustuse arengu suunamisel, taristu ja liikuvuse kavandamisel, põllumajandusmaa, rohelise võrgustiku ja maastikuväärtuste hoidmisel. Planeeringu elluviimisega kaasneb asustuse kestlikum ruumistruktuur, teenuskohtade kohasem paiknemine ning ruumiliste väärtuste hoid.

Kirjalikud arvamused esitada hiljemalt 16. märtsiks 2017 e-posti aadressil info@tartu.maavalitsus.ee või aadressil Tartu Maavalitsus, Riia 15, 51010 Tartu.