Rahvusvahelised projektid

Juhtpartner Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis Circular FoodShift.  Projekti eesmärk: ringmajanduse põhimõtete rakendamine toidusüsteemis. 
Kontaktisik:  arendusspetsialist Kaidi Randpõld, telefon +372 5326 8963, e-post kaidi.randpold@tartumaa.ee

Juhtpartner Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis eRural resilience.  Projekti eesmärk: bioettevõtluses tegutsevate ettevõtete digitaliseerimise toetamiseks ning e-bioettevõtete loomiseks maapiirkonnas töötada välja, testida ja rakendada terviklik tugisüsteem koos kompetentse nõustamisega. 
Kontaktisik: ettevõtluse projektijuht Piret Arusaar, telefon +372 516 2945, e-post piret.arusaar@tartumaa.ee

Partner Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis BSR Food Coalition.  Projekti eesmärk:  piirkonna toidusüsteemide ja toidu jätkusuutlikkuse arendamine ning väiketalunike ja koolide koostöö arendamine.
Kontaktisik: arendusspetsialist Kaidi Randpõld, telefon +372 5326 8963, e-post kaidi.randpold@tartumaa.ee

Partner Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis CiNURGi. Projekti eesmärk:  arendada toitainete  ringmajandust Läänemere piirkonnas.

Partner Interregi Euroopa programmi projektis Coop4RURALGov. Projektieesmärk: välja töötada metoodika, mis aitab arvestada maaeluga poliitikaotsuste langetamisel ning seeläbi vähendada piirkondlikku ebavõrdsust.
Kontaktisik: kommunikatsioonijuht Kristi Jõesaar, telefon +372 5196 8458, kristi.joesaar@tartumaa.ee

Partner Interregi Euroopa programmi projektis Rural Youth Future.  Projekti eesmärk:  parandada noorte tööhõive poliitikat säästva maaelu arengu kontekstis.
Kontaktisik:  Evelin Kostabi, telefon +372 504 4576, e-post evelin.kostabi@tartumaa.ee

Partner Interregi Euroopa programmi projektis UrbanCOOP.  Projekti eesmärk:  töötada välja koostöö juhtimise metoodika linnade jätkusuutliku arengu saavutamiseks.
Kontaktisik:  tegevjuht Sven Tobreluts,  telefon +372 5552 1465, e-post sven.tobreluts@tartumaa.ee

Eesti-sisesed projektid

Koordineeriv partner  ESF+ projektis "Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal" (NEET). Projekti eesmärk:  luua Tartumaal hästi toimiv ja jätkusuutlik noortegarantii tugisüsteem koos vajalike teenustega, mille abil paranevad 16-29aastaste mitteaktiivsete noorte toimetuleku oskused, et nad saaksid siseneda tööturule, jätkata töötamist või õppimist. Teiseks oluliseks eesmärgiks on käivitada maakondlik noortegarantii tugisüsteemi koostöövõrgustik, kus vahetatakse kogemusi ja parimaid praktikaid, tehakse sisulist koostööd teenuste paremaks pakkumiseks ning seatakse pikaajalisemaid eesmärke. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.
Kontaktisik: Evelin Kostabi, telefon +372 504 4576, e-post evelin.kostabi@tartumaa.ee

Juhtpartner ERFi projektis "Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored" (LEEN). Projekti eesmärk:  noorte sidumine oma kodukohaga koostöises võrgustikus, mis süsteemselt ja eesmärgistatult arendab noorte omaalgatust ja ettevõtlikku mõttelaadi Lõuna-Eestis. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.
Kontaktisik: arendusspetsialist Kaidi Randpõld, telefon +372 5326 8963, e-post kaidi.randpold@tartumaa.ee

Partner projektis "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine".  Projekti eesmärk: laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele.  Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.
Kontaktisik: haridusnõunik Kairi Vasemägi, telefon +372 515 9225, e-post kairi.vasemagi@tartumaa.ee

Juhtpartner projektis " Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine". Projekti üldine ning pikaajaline eesmärk on stimuleerida sotsiaalmajanduslikku arengut Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi kallastel ja kallastega seotud piirkondades. Looduslikult olulise piirkonna potentsiaalse arenguvõimaluse kasutamine aitab tõsta vastupanuvõimet muutustele, pakkuda looduslikke ressursse hoidvat ja kogukonna turvalisust tagavat keskkonda, edendada ettevõtlust ja suurendada piirkonna elanike
elukvaliteeti. Projekti rahastatakse  "Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine - Lõuna-Eesti" taotlusvooru 2021-2027 meetmest "Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas".
Kontaktisik: tegevjuht Sven Tobreluts,  telefon +372 5552 1465, e-post sven.tobreluts@tartumaa.ee