Eksperdid - meeskondade juhid

Maakonna arengustrateegia uuendamise protsessi oleme kaasanud valdkondlikud eksperdid.
Need on meie omad inimesed, kes näevad arenguvajadusi ning nende kireks on lahenduste leidmine. Nad tunnevad tulevikutrende ja kohalikke olusid ning on pühendunud oma töös.

Heaolu valdkonna ekspert Marika Saar

Marika on pikaajalise omavalitsjuhi kogemusega ekspert olles tegelenud
hariduse, kultuuri, noorsootöö, spordi, sotsiaalvaldkonna ja ennetustöö strateegilise planeerimise ja juhtimisega nii Elva linnas kui Elva vallas. Ta on osalenud aktiivselt Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse, sotsiaal ja kultuuri töörühmades omades seega laiemat vaadet valdkondadele ja kohalike omavalitsuste juhtimisele. Läbi üleriigilise liidu tegevuse omab head koostöökogemust erinevate ministeeriumitega.
Tegusa ja kaasaegse naisena on ta lõpetanud haridusinnovatsiooni, ärijuhtimise ja haldusjuhtimise magistriõpingud.
Kõige enam meeldib talle luua kaosest korda läbi eesmärkide püsistamise ja tegevusplaanide loomise, ta on avatud, lahenduskeskne ja hea eestvedaja.

Marika motoks on - Mõtle teisiti! - Steve Jobs´ilt.

Foto: Jaak Jänes

Elukeskkonna ekspert Kristjan Piirimäe

Kristjan Piirimäe, PhD keskkonnatehnika, on spetsialiseerunud keskkonnauuringutele ja GIS modelleerimisele. Piirimäe viis suures osas läbi Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamise uuringu (2019 – 2020; Tellija: Rahandusministeerium). Ta osales keskkonna, biomajanduse ja GIS eksperdina Eesti merealade majandusliku kasu mudeli väljatöötamisel ja Eesti mereala planeeringu majanduslike mõjude analüüsil (2016 – 2021; Rahandusministeerium). Ta töötas välja uued alused suurte siseveekogude kõrgveepiiri määramiseks (2020 – 2021; Keskkonnaministeerium) ning ranna ja kalda ehituskeeluvööndi muutmiseks (2019 – 2020; Rahandusministeerium). Piirimäe on analüüsinud ja võrrelnud Eesti, Läti, Soome, Rootsi, Saksamaa ja Hollandi KMH ja KSH süsteeme ning teinud nende põhjal muudatusettepanekuid (2020; keskkonnaministeerium). Piirimäe teaduslike publikatsioonide hulgas on analüüsitud keskkonna valdkonna otsusetegemise toetussüsteeme (2010, 2013), hajuskognitiivset probleemi- ja lahenduskaardistust (2010), olmejäätmete maksustamist (2013) jpm. Piirimäe autorlusel või kaasautorlusel on ilmunud mitu populaarteaduslikku publikatsiooni, sh „Veekaitsemeetmed põllumajanduses: käsiraamat tootjale (2016)“, „Tehismärgalad: põllumees puhastab vett (2012)“, „Ökosüsteemide teenused põllumajanduses. Kuidas elurikkus saagikust suurendab (2010)“, „Estonian nature (2018)“. Piirimäe annab aastast 2003 rahvusvahelisi magistrikursusi ökoinnovatsiooni (ecodesign) ning keskkonnamõju hindamise ja auditi alal.

Mõttetera: Kui kassid oskaksid kirjutada arengukava, siis jätaksid nad supluskohad käsitlemata.

Foto: Jaan Tootsen


Liikuvuse valdkonna eksperdid Pirko Konsa ja Aksel Part

Pirko Konsa

Pirko Konsa juhitav ettevõte Modern Mobility tegeleb kogukondade vajadustest lähtuvate kaasaegsete mobiilsuslahenduste nõustamise ja loomisega. Ta on juhtinud Eesti mehitamata sõidukite ekspertgruppi ning tegutseb mentorina Tallinna Teaduspargis Tehnopol.

Pirko Konsa on ettevõtluspoliitika asjatundja ja tehnoloogiaentusiast. Ta on Tartu Ärinõuandla konsultant ja nõustab tegutsevaid ettevõtteid.

Ta on olnud Eesti Arengufondi tegevjuht, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ja Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhatuse liige, Eesti Majandusministeeriumi Ettevõtluse talituse juhataja. Pirko Konsa on omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas bakalaureusekraadi rahvamajanduse erialal ning täiendanud end ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magistriprogrammis.

Pirko teab, et kui me tahame väljaspool kesklinnu keskkonnasäästlikult ja mugavalt liikuda on vaja leida uudseid lahendusi, kombineerida eri transpordiliigid ühtsesse süsteemi, kaasata juurde erasektori poolt pakutavad teenused ja luua tingimusi uute teenuste arendamiseks ning anda võimalus digipöördele ka ühistranspordis.

Foto: Mihkel Maripuu (Postimees)

Aksel Part

Aksel Part on linnalise säästva liikuvuse ekspert. Haridusliku taustaga sotsiaalteadustes ja urbanistikas, on ta töötanud liikuvuseksperdina mittetulundussektoris ning rääkinud liikuvusaktivistina kaasa Tartu liikuvusteemadel. Täna töötab ta liikuvusspetsialistina Tartu linnavalitsuse hiljuti loodud ruumiloome osakonnas. Sellel positsioonil suunab ta Tartu liikuvusvaldkonna arendamist kooskõlas säästva liikuvuse põhimõtete ja Tartu linna strateegiliste eesmärkidega. Aksli eriliste huvide seas on kogukondade kaasamine avaliku ruumi kujundamisse, aktiivsete liikumisviiside kasutuse soodustamine, kiired ja uudsed sekkumised linnaruumis, ühiskonna ja avaliku ruumi vahelised seosed ning strateegiline liikuvusalane planeerimine.

Eesti funktsionaalsete linnapiirkondade kujunemine üle halduspiiride on muutnud eri omavalitsuste vahelise koostöö maakasutuse ja liikuvuse planeerimisel eriti oluliseks. Seetõttu on sellised head koostööprotsessid nagu maakonnastrateegia koostamine hädavajalikud, tunnustab Aksel.
Foto: Joonas SisaskEttevõtluse valdkonna eksperdid Andrus Kurvits ja Vaido Mikheim

Andrus Kurvits

Andrus Kurvits omandas põhjalikud teadmised ettevõtlusest, innovatsioonist, tehnoloogia ja teadusmahukate ettevõtete rahandusest Tartu Ülikooli ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimise magistris.
Tal on 20-aastane kogemus nii panganduses kui ka tehnoloogia iduettevõtluses ning ta on löönud kaasa paljudes edukates ettevõtmistes.
Ta on Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatori juht ning kahel esimesel aastal oli ta Baltimaade suurima ärifestivali sTARTUp Day programmijuht.
Tema kireks on alustavad ja kasvavad tehnoloogia ettevõtted ning nende strateegiline ja finantsiline planeerimine.


Andrus teab, et kõige olulisem on tulemustele orienteeritus ning alustada tuleb ennem, kui oled selleks valmis.

Foto ja tekst: Tartu Teaduspark


Vaido Mikheim

Vaido Mikheim on viimase kümne aasta jooksul igapäevaselt seotud olnud tehnoloogia- ja teaduspõhise ettevõtluse arendamisega läbi siseriiklike ja rahvusvaheliste projektide Tartu Teaduspargis.
Kohalike ettevõtete käekäik nii kodu kui rahvusvahelistel turgudel läheb talle korda. Ta on tegutsenud mentori ja nõuandjana erinevais äriinkubatsiooni- ja kiirendiprogrammides, ülikoolide hargettevõtlusprogrammides ning tegutsenud sTARTUp Day ärifestivali korraldustiimis selle sünnist saati. Varasemalt on ta olnud keskastmejuhi rollis nii toiduaine- kui metallitööstuses (präänikutest gaasipõletiteni).


Vaido usub siiralt, et koostööd saavad edukalt teha omavahel need, kes seda tahavad. Ja sedagi, et ta pole päris kasutu, teda saab kasutada kui hoiatavat näidet.

Foto: Tartu Teaduspark