Tartumaa Omavalitsuste Liidu büroos töötab kuus inimest, kes on seatud selleks, et luua liidu liikmetele paremad võimalused ühistegevuse kaudu seadusega pandud ülesannete täitmiseks.
  
Kultuurinõunik Astrid Hallik, koordineerib kohalike omavalitsuste kultuurikorralduslikku ühis- ning valdkondlikku arendustegevust. Läbi ühiste kokkulepete loomise saavad kohalikud omavalitsused Tartumaal luua koostööl põhinevat mitmekesist ja omanäolist kultuurikeskkonda.

Haridusnõunik Kairi Vasemägi,
 aitab punuda maakonnas üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ning juhtide aineühenduste koostöövõrgustikke, koordineerida maakondlikke õpilasüritusi ja ainevõistlusi ning luua soodsad tingimused maakonna omavalitsuste haridusametnike koostöökogu toimimiseks ja arendamiseks. Lisaks valdkonnapõhiste riiklike ja omavalitsusüleste tegevuste maakondlik koordineerimine ja arendamine.

Rahvatervise ja turvalisuse nõuniku Lea Sauli
 tegevusvaldkonnaks on tervist, heaolu ja turvalisust toetava mõtte- ning eluviisi arendamine ja vastava keskkonna kujundamisele kaasa aitamine maakonnas.

Peaspetsialist Heili Uuk
 korraldab siseriiklike programmide toimimist maakonnas ja tegeleb asutuse dokumentide korrashoiuga ning korraldab konkurssi Eesti Kaunis Kodu.

Arendusspetsialist Kaidi Randpõld
 tegeleb arendusalaste ülesannete täitmisega, sealhulgas koostöö arendamisega maakonna kohalike omavalitsuste vahel, arendusorganisatsioonide ja teiste huvigruppide vahel, väliskoostöö koordineerimise ning liidu sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamisega.

Tegevjuht Sven Tobreluts kavandab ja algatab maakonna arendustegevusi ning seab arengusuundi koostöös omavalitsusjuhtidega, algatab koostööprojekte ning on eestvedaja ja läbi rääkija maakondlikus, regiooni ja üle-eestilises koostöös.

Me usume, et üheskoos jõuame kaugemale!