Maakonnaplaneering

Tartumaa maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine aastani 2030+. Planeeringualaks on Tartu maakonna haldusreformi eelne territoorium.
Maakonnaplaneeringu kehtestamine Tartu maakonnas Nõo, Kambja, Kastre, Luunja vallas, Tartu linnas, Tartu valla ja Peipsiääre valla osadel ning Põlva maakonnas Räpina valla osal on kinnitatud riigihalduse ministri käskkirjaga nr 1.1-4/130, 16.07.2018.

Tartumaa ruumilise arengu visioon

Tartumaa kui Eesti teine tõmbekeskus ja tunnustatud ülikoolilinna lähitagamaa on väärt paik elamiseks ja eneseteostuseks. Tartu linn kui haridus-, teadus-, meditsiini-, kultuuri- , majandus- ja halduskeskus on kogu Lõuna-Eesti ruumilise arengu vedur ja arengute suunaja. Tartu linnapiirkond tasakaalustab Põhja-Eesti ja Harjumaa kasvu ning suurlinnastumist Tallinna pealinnaregioonis.

Olulisemad teemad, mida maakonnaplaneeringus käsitletakse

 • Tartu maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused,
 • toimepiirkonnad ja keskuste võrgustik,
 • tasakaalustatud ja kestliku asustuse planeerimise põhimõtted,
 • transpordivõrgustik,
 • tehniline taristu,
 • avalike veekogude kasutamise üldised põhimõtted,
 • maardlate ja kaevandamisest mõjutatud alade kasutus,
 • kultuuripärandi,
 • väärtuslike maastike ja väärtuslike põllumajandusmaade säilitamine,
 • puhke- ja virgestusalad,
 • riigikaitselised alad,
 • riskiallikad.
Dokumendid

Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestamine Tartu maakonnas Tartu ja Peipsiääre vallas (haldusreformi eelse Jõgeva maakonna territooriumil), riigihalduse ministri käskkiri nr 1.1-4/132, 16.07.2018.
Dokumendid.

Maakonnaplaneeringu kehtestamine Tartu maakonna Elva valla osas (haldusreformi eelse Valga maakonna alal),  riigihalduse ministri käskkiri nr 1.1-4/131, 16.07.2018.
Dokumendid