Kohaliku omaalgatuse programmi 2024. a kevadvoor on avatud 01.03 kuni 01.04 kell 16.30.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu.

Meede „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 2 500 eurot.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 4 000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:
- koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
- küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

2024. aasta kevadises taotlusvoorus jagatava toetuse kogusumma on 65 000 eurot

 
Lisainfo: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 58862500.

Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu Ärinõuandla MTÜde konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee.

Loe lisaks: 

Rahandusministeerium, siseriiklikud toetused
Riigi Tugiteenuste Keskus, kohaliku omaalgatuse programm