Tunnustamine 2022

Igal sügisel toimuva täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat. Sellesügisesed tunnustused anti laureaatidele üle Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänusündmusel 30. septembril 2022 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis.

 

Tartumaa aasta õppija 2022 – Merje Kaaret

Merje on õppinud pere ja töö kõrvalt Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimist, ökonoomikat ja ettevõtlust. Täiendkursustel naisterõivaste õmblemist ja konstrueerimist, digiturundust ja intellektuaalomandit ettevõtjatele. 2022. aastal asus ta õppima „Noored kooli“ programmi, kus läbib väljaõpet ja töötab ka sellest sügisest õpetajana üldhariduskoolis. Merje jõuab aktiivselt kaasa lüüa kogukonnaelus ja on aktiivne Kõrveküla maanaiste selts Miina juhatuse liige ja panustab seltsis korraldatud koolitustel ja õpitubades. Merje on sihikindel ja põhjalik ning tal on oskus seada uusi sihte. Oma erinevates õpingutes on ta väga motiveeritud ja kui elus tuleb ette olukordi, kus saab midagi ise ära teha, siis leiab ta alati võimaluse ja aja ning teeb asja endale põhjalikult selgeks ja pürgib ikka uute teadmiste poole.

Tartumaa aasta koolitaja 2022 – Maarja Tsimmer

Maarja on Tartu Rakendusliku Kolledži turismi-, turunduse- ja alustavate ettevõtjate koolitaja. Kursuslaste poolt hinnatud koolitajana suudab ta alati leida õppijatega hea kontakti, ta oskab arusaadavalt selgitada, tuua elulisi näiteid, inspireerida ja innustada. Maarja koolitused on hästi organiseeritud, sisukad ja põhjalike koolitusmaterjalidega. Õppijad on tema koolitustel toetatud ja õhkkond õppimiseks on heatahtlik ja edasiviiv. Maarja lai silmaring annab koolitustele juurde olulise dimensiooni, ta on palju maailmas ringi rännanud, õppinud ja töötanud Suurbritannias, Hiinas, Taanis, USAs, Tšiilis, Küprosel. Tartu Rakenduslikus Kolledžis on ta kaasa löönud turismivaldkonna õppekavade arendamisel ja töötanud välja mitmeid e- kursusi.

Tartumaa aasta õpitegu 2022 - Loov Tartumaa arendus- ja koolitusprogramm

Programmi aluseks on Tartumaa kultuuristrateegia 2025 ja see viidi ellu aprill 2020-november 2021. Programm on suunatud maakonna kultuurijuhtidele ja kultuurivaldkonna eestvedajatele, loomeettevõtjatele, arendusspetsialistidele. Arendus- ja koolitusprogramm on aidanud kaasa kogu maakonna kultuurikorralduse taseme tõusule, toonud fookusesse kultuurivaldkonna strateegilise planeerimise olulisuse ja võimaldab kohalikul tasemel pakkuda parimat kultuuriteenust oma kodanikele. Programm on valmistanud Tartumaa kultuurikorraldajaid paremini ette eelseisvaks väljakutseks Tartu 2024 Euroopa Kultuuripealinna programmi loomisel ning lükanud käima hariduse ja kultuurivaldkonna vahelise koostöö. Loov Tartumaa programmist kasvas välja alaprogramm LOOV VALD ja 2022 a. sügisest alustab Loov Tartumaa kogukonna arenduskiirendi LOOV VALD 2- aastane periood.

Aasta õppijasõbralik tööandja 2022 - AS HANZA Mechanics Tartu

Edukas rahvusvaheline ettevõte on aktiivne õppetöö arendamisel kaasarääkija erialaliitudes, HTM- is ja koostöös koolidega. Ettevõttes on loodud HANZA Akadeemia e- õppe jaoks, töötajatele on palju sise- ja väliskoolitusi, uuena on käivitatud duaalõppe projekt alternatiivina kooli praktikatundidele. HANZA pakub aastaringselt praktika sooritamise võimalust ja mitte ainult tehnilistel erialadel vaid ka raamatupidamise, personalitöö jm valdkondades. On töövarjupäevad õpilastele ja töökohapõhises õppes töötamise võimalus. Aktiivselt osaletakse messidel ja kutsevõistluste ning erialaõppe eksamikomisjonides. Ettevõttes töötatakse  pidevalt selle nimel, et pakkuda oma töötajatele lisaks traditsioonilistele koolitustele uusi võimalusi enese täiendamiseks pidades silmas ettevõtte pikaajalisi vajadusi.

Tartumaa aasta õppija 2022 eripreemia Julia Tross

Julia on elukestvas õppes aktiivselt osalev lasteaia õpetaja, kes õpib alates 2022a. sügisest logopeediat TÜ magistriõppes.

Tartumaa aasta koolitaja 2022 eripreemia Anu Vaagen ja Raili Laas

Oskuslik koolitajate tandem, kes motiveerib täiskasvanud õppijaid ja toetab täiskasvanute õpetajate professionaalset arengut.

Tartumaa aasta õppijasõbralik tööandja eripreemia 2022 Konguta kool

Konguta Kool on elukestvat õpet väärtustav ja süsteemselt töötajate professionaalsesse arengusse panustav haridusasutus.


2022 on raamatukogude aasta ja sel aastal tänati pikaaegse elukestvasse õppesse panustamise eest raamatukogutöös Luule Ahu Tartu Linnaraamatukogust ja Hele Ellermaad Kõrveküla Raamatukogust.

Tartumaa aasta raamatukoguhoidja 2022 Riina Belov Luunja Raamatukogust