Heaolu valdkond

Hea tervis ei ole omaette eesmärk – hea tervis on vahend, oluline ressurss, et õnnelikult elada.

Terviseedendus on protsess ja seda käsitleti esmakordselt eraldi valdkonnana 1974. aastal Kanadas.

Tänaseks on kõige laiemat kasutust leidnud Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioon: tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist.
Üks tervise edendamise põhilisi ideelisi aluseid on muuta keskkond selliseks, et tervislikud valikud oleksid lihtsalt kättesaadavad.

Tänaseks on tervisedenduse kõrvale jõuliselt kerkinud turvalisuse teema.

Ühiselt ennetustegevustesse kaasatud riiklikud jõustruktuurid koos oma ennetusvaldkondadega on loonud uue mõõtme, milleks heaolu arendamine. Riiklikul tasandil on koostatud valdkondade ülese ennetuse kontseptsioon.

Ennetusvaldkonna tegevusel on ulatuslik sotsiaalne ja poliitiline mõõde, mis hõlmab nii inimeste oskuste ja teadmiste suurendamisele kui ka sotsiaalsete, keskkonna- ja majandustingimuste muutmisele suunatud tegevusi. Oluline on kaasata erinevaid sektoreid, valdkondade esindajaid ja otsusetegijaid ning muidugi siht- ja sidusgruppide liikmeid.

Peamisteks ülesanneteks tervisedendajal on:

  • tervist mõjutava kohaliku olukorra hindamine ja tervisestatistiliste andmete analüüs,
  • tervisevõrgustike loomine,
  • üleriigiliste terviseprogrammide elluviimine maakonna tasandil,
  • erinevate omaalgatuslike kogukondlike projektide koordineerimine, nende teostajate nõustamine,
  • infopäevade korraldamine, terviseteabe edastamine ja
  • ettepanekute tegemine maakonna arengukavade tervisevaldkonna koostamisel.

Maakonna tervisedenduse koordinaatori aktiivsel eestvedamisel on arenenud tervistedendavate koolide, lasteaedade, töökohtade ja haiglate võrgustikud. Tartumaal tegutseb pilootprojektina tervist edendavate noortekeskuste võrgustik. 

2008. a maavanem Esta Tamme ametiajal loodi Tartu Maavalitsuse struktuuri ametlikult 1,0 kohaga tervisedenduse spetsialisti ametikoht. Samal aastal lisandus vigastuste ennetamise koordineerimine maavalitsuse kaudu. 2010. a täiendati maakonna arengustrateegiat esmakordselt tervisedenduse valdkonnaga. Alates 2008. a  on olemas visioon Terve ja Turvaline Tartumaa, mille elluviimise nimel tegutseb kogu maakondlik terviseaktiiv (intersektoraalne seltskond, mis koosneb erinevate võrgustike rahvatervise ja turvalisuse arendamisele pühendunud esindajatest).
Peale maavalitsuste 2018 kaotamist tegutseb valdkond Tartumaa Omavalitsuste Liidu all.