Tartu maakonna tervise ja heaoluprofiil 2021

Tervis on inimese elukvaliteedi üks alustalasid, mis määrab suuresti selle, kui hästi või halvasti ta oma eluga toime tuleb. Inimeste kollektiivne tervis määrab selle, kui terve on linn/vald või maakond ning veelgi edasi vaadates, kui terve on riik.
Tervist mõjutavad hulgaliselt tegureid, mis kutsuvad üksikisiku, grupi või rahvastiku tervises esile muutusi kas paremas või halvemas suunas.
Maakondade jaotumine tervisenäitajate alusel, tutvu siin:
Tartumaa kohalike omavalitsuste jaotumine tervisega seotud näitajate alusel huvilistele siin: 
Terviseprofiiliga tutvumiseks loe lõpuni!

Terviseprofiil on elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja kvalitatiivne kirjeldus, mis määratleb tervise probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused parema tervise saavutamiseks.

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest. Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse või maakonna elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Seisuga 05.09.2013 on Eestis valminud kõigi maakondade ja 112 kohaliku omavalitsuse terviseprofiili. 

Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks. Terviseprofiil aitab selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada nappe vahendeid targalt ja tulemuslikult.

Terviseprofiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud statistilised andmed kui ka kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt kogutud arvamused ja info. Nii on terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määratlemisel.

Tartu maakonna tervise ja heaoluprofiil 2021 siin:
Tartumaa tervise- ja heaolu valdkonna tegevuskava 2024-2027 siin: