Eesti-sisesed projektid

Koordineeriv partner projektis "Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal" (NEET).
Projekti eesmärk on luua Tartumaal hästi toimiv ja jätkusuutlik noortegarantii tugisüsteem koos vajalike teenustega, mille abil paranevad 16-29aastaste mitteaktiivsete noorte toimetuleku oskused, et nad saaksid siseneda tööturule, jätkata töötamist või õppimist. Teiseks oluliseks eesmärgiks on käivitada maakondlik noortegarantii tugisüsteemi koostöövõrgustik, kus vahetatakse kogemusi ja parimaid praktikaid, tehakse sisulist koostööd teenuste paremaks pakkumiseks ning seatakse pikaajalisemaid eesmärke.
Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.
Kontaktisik: noorsootöö projektijuht Jaanika Orav, telefon +372 5782 0185, e-post jaanika.orav@tartumaa.ee

Juhtpartner projektis "Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored" (LEEN).
Projekti eesmärk on noorte sidumine oma kodukohaga koostöises võrgustikus, mis süsteemselt ja eesmärgistatult arendab noorte omaalgatust ja ettevõtlikku mõttelaadi Lõuna-Eestis.
Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.
Kontaktisik: projektijuht Mariliis Maremäe, telefon +372 5396 4479 , e-post mariliis.maremae@tartumaa.ee 

Juhtpartner projektis "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni jätkumudeli rakendamine Tartumaal".
Projekti eesmärk on Tartumaa kompleksse abivajadusega inimeste süsteemne toetamine, et nad saaksid elada võimalikult kaua oma kodus. Teiseks oluliseks eesmärgiks on hoolduskoormusega inimeste koormuse vähendamine, et nad saaksid olla aktiivsed kogukonnaliikmed ning osaleda tööturul. Projekti tulemusena luuakse Tartumaal tõhus süsteem kompleksse abivajadusega inimestele nende vajadustest lähtuva juhtumiplaani koostamiseks ning ühe ukse lähenemise rakendamiseks. Parimate praktikate kogumise kaudu on loodud toimiv koordinatsioonimudel, mis on Tartumaal parandanud abivajajate olukorda ning vähendanud nende lähedaste hoolduskoormust. Projekti rahastatakse ESFi meetmest „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine”. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.
Kontaktisik: projektijuht-hoolduskoordinaator Sille Kask, telefon +372 5390 2436, e-post sille.kask@tartumaa.ee

Juhtpartner projektis "Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine"
Projekti üldine ning pikaajaline eesmärk on stimuleerida sotsiaalmajanduslikku arengut Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi kallastel ja kallastega seotud piirkondades. Looduslikult olulise piirkonna potentsiaalse arenguvõimaluse kasutamine aitab tõsta vastupanuvõimet muutustele, pakkuda looduslikke ressursse hoidvat ja kogukonna turvalisust tagavat keskkonda, edendada ettevõtlust ja suurendada piirkonna elanike elukvaliteeti.
Projekti rahastatakse  "Piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine - Lõuna-Eesti" taotlusvooru 2021-2027 meetmest "Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas". Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.  
Kontaktisik: projektijuht Silvia Leiaru,  telefon +372 5665 0956 , e-post silvia.leiaru@tartumaa.ee

Juhtpartner projektis "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni jätkumudeli rakendamine Tartumaal".
Projekti eesmärk on Tartumaa kompleksse abivajadusega inimeste süsteemne toetamine, et nad saaksid elada võimalikult kaua oma kodus. Teiseks oluliseks eesmärgiks on hoolduskoormusega inimeste koormuse vähendamine, et nad saaksid olla aktiivsed kogukonnaliikmed ning osaleda tööturul. Projekti tulemusena luuakse Tartumaal tõhus süsteem kompleksse abivajadusega inimestele nende vajadustest lähtuva juhtumiplaani koostamiseks ning ühe ukse lähenemise rakendamiseks. Parimate praktikate kogumise kaudu on loodud toimiv koordinatsioonimudel, mis on Tartumaal parandanud abivajajate olukorda ning vähendanud nende lähedaste hoolduskoormust.
Projekti rahastatakse ESFi meetmest „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine”. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.
Kontaktisik: projektijuht-hoolduskoordinaator Sille Kask, telefon +372 5390 2436, e-post sille.kask@tartumaa.ee