Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal

Projekti eesmärk:  projekti "Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal" peamiseks eesmärgiks on luua Tartumaal hästi toimiv ja jätkusuutlik noortegarantii tugisüsteem koos vajalike teenustega, mille abil paranevad 16-29aastaste mitteaktiivsete noorte toimetuleku oskused, et nad saaksid siseneda tööturule, jätkata töötamist või õppimist. Ennetustegevuste kaudu on kaasatud noored alates 13. eluaastast.  

Teiseks oluliseks eesmärgiks on käivitada maakondlik noortegarantii tugisüsteemi koostöövõrgustik, kus vahetatakse kogemusi ja parimaid praktikaid, tehakse sisulist koostööd teenuste paremaks pakkumiseks ning seatakse pikaajalisemaid eesmärke. Maakondlik võrgustik koordineerib ka ennetustegevusi ning seisab projekti jätkusuutlikkuse eest.

Mõiste "NEET" tuleneb  ingliskeelsetest sõnaühendist "Not in Education, Employment, or Training" ja tähistab noort, kes ei tööta, ei omanda haridust ega osale koolitustel.

Projekti väljundid:  Tartumaal on teada NEET-olukorras olevate noorte arv kohalike omavalitsuste lõikes ning olemas on hea ülevaade noortega seotud probleemidest ning on loodud toimiv ja pidevalt uuenev noortegarantii tugiteenuste andmebaas, mida toetab pikaajaline plaan noortegarantii tugisüsteemi teemadega ning NEET- ja riskinoortega tegelemiseks.

Lisaks on Tartumaal hästi toimiv ja motiveeritud maakondlik NEET noorte heaolu spetsialistide koostöövõrgustik ja töötav praktika ennetustegevusteks ning riskiolukorras noorte märkamiseks, mida toetab hästi toimiv ja erinevaid osapooli haarav koostöövõrgustik (tööandjad, koolid, töötukassa, kohalikud omavalitsused, haridusasutused jne) ning töötav praktika NEET-noorte toetamiseks. Kuue kuu jooksul pärast projektis osalemist on tööle rakendunud vähemalt 25% projektis osalenutest ning 6 kuu jooksul pärast projekti lõppu on NEET-noorte arv Tartumaal vähenenud vähemalt 10%.  

Sihtrühmad: projekti peamine sihtrühm on 16-29-aastased NEET-olukorras noored. Projektis keskendume 16-29aastastele töötutele noortele vanuses 16-29, kuid ennetustegevuste kaudu on kaasatud noored alates 13. eluaastast. Projekti kasusaajateks on töötute noorte lähedased, haridusasutused (koolid, noortekeskused jne) ja kohalik omavalitsus.

Projektipartnerid: Tartumaa Omavalituste Liit (juhtpartner), Elva Vallavalitsus, Kambja Vallavalitsus, Kastre Vallavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Tartu Vallavalitsus, Peipsiääre Vallavalitsus ja Nõo Vallavalitsus.  

Tegevused: projekti raames palgatakse iga kohaliku omavalituse juurde noorte heaolu spetsialistid, kellega toimuvad nii Tartumaa kui ka laiendatud noortegarantii tugisüsteemi võrgustiku regulaarsed kohtumised. 

Projekti raames toetatakse sihtrühma, kasusaajaid ja/või noorte heaolu spetsialiste läbi erinevate teenuste:

  • NEET- ja riskinoortele psühholoogilise nõustamise teenuse pakkumine, 
  • NEET- ja riskinoortele loovteraapia teenuse pakkumine,
  • Edumuse kursused NEET-noortele, 
  • mentorprogramm koostöös tööandjatega NEET-noortele, 
  • NEET-noorte lähedaste toetamine  “Kuidas lähedasena toetada NEET noort?”;
  • NEET noorte lähedastele psühholoogilise toe pakkumine.

Projekti kommunikatsioonitegevuste kaudu käsitletakse riski- ja NEET-olukorras olevate noortega seotud teemasid läbi taskuhäälingu, viiakse läbi riskiolukorda sattunud ja NEET noorte märkamisega seotud teavituskampaania ning video kuidas märgata riskiolukorda sattunud noort.  

Projekti analüüsitegevuste raames kogutakse tagasisidet projektis osalenud noortelt, koostööpartneritelt ja teenusepakkujatelt, et hinnata projekti kvaliteeti ja eesmärgipärast saavutamist.  

Projekti elluviimise periood: 01.01.2024 - 31.12.2027

Projekti eelarve: 785 059,00 eurot, kaasrahastab Euroopa Liit.

Projektijuht Jaanika Orav on varasemalt töötanud Rõuge Noorsootöö Keskuses noorsootöö juhina, mille raames toetas noortegarantii tugisüsteemi koordineerimist Rõuge vallas. Lisaks on Jaanika töötanud Erasmus+ KA2 suuremahuliste koostööprojektide partneri ja koordinaatorina. Ta on lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava ning omab noorsootöötaja 6. taseme kutset.  

Lisainfo:
Jaanika Orav
noorsootöö projektijuht
+372 5782 0185
jaanika.orav@tartumaa.ee


Lisainfo Noortegarantii Tugisüsteemi kohta on leitav SIIT.