Uuring " Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine"

Elluviimise aeg: september 2021 - aprill 2022
Maksumus: 24 600 eurot, sh toetus 20 910 eurot (85%) ja omaosalus 3 690 eurot (15%)
Rahastaja: EL Struktuurifondid
Meede: 2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu.
Taotlusvoor: 12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid - 05.04.2021-05.05.2021
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus.

Tartumaa Omavalitsuste Liit algatab maakonna üleselt analüüsi tegevused HEV lastele kompetentsikeskuse moodustamiseks. Kompetentsikeskus hakkab toetama HEV laste õppetöö ja tugiteenuste korraldamist erinevatel tasanditel, koordineerib toetussüsteemi tugispetsialistidele (kogemuste vahetamine, kovisioon, koolitused jmt) ja korraldab võrgustikupõhiselt integreeritud tugiteenuste pakkumist HEV lastele ja nende peredele vastavalt maakonna sisestele rahvastiku muutustele.
Uuring aitab välja selgitada, millistel alustel viia vastavalt rahvastiku muutustele teenuste osutamise viisid, infrastruktuur, personal jt teenused vastavusse teenuste osutamise vajadustega.

Sihtgrupiks on HEV lapsed, vanuses 0-17 aastat (samas statistika on vanusegrupi 0-19 kohta) ja nende pered ning tugispetsialistid.
Uuring hõlmab alus- ja üldharidust ning KOV-ide haridus-, sotsiaal- ja noorsootöö valdkonda.
Uuringuga taotletakse maakondlikku/KOV-ide ülest terviklikkust.

Uuringu viib läbi Cumulus Consulting OÜ, mis on on 15-aastase kogemusega uuringu- ja konsultatsiooniettevõte.
Cumuluse teenusteks on organisatsioonide strateegilise arengu kavandamine, uuringute ja analüüside läbiviimine ning projektide koostamine ja juhtimine. Cumuluse klientideks on kohalikud omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted ja vabaühendused. Ettevõte on toetanud enam kui 150 organisatsiooni arengut.
Cumulus aitab organisatsioonidel suurelt unistada ning toetab neid muutuste kavandamisel ja elluviimisel.

Olemasolev olukord ja projekti vajalikkus

Tartu maakonnas on 1.01.21. a seisuga 0-19 a vanuseid lapsi-noor kokku 36958 ja elanikke 153 912. (Statistikaamet). 20/21 õa on 160 haridusasutust, millest 4 riigi omandis ja 3 Tartu linna munitsipaalomandis HEV laste kooli. HEV lapsi ca 1150 (20/21 õa; üld-, tõhustatud ja eritoe meetmetega). Alus- ja üldhariduse tugispetsialistide võrgustikus on ca 160 psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi ja sotsiaalpedagoogi.

2018-2021 on Statistikaameti andmetel on Tartumaal rahvaarv vanusegrupis 0-19 stabiilne olnud ja pigem kasvavas trendis ka KOV-ide lõikes. Tuleviku prognoosis on kogu rahvaarv kergelt tõusutrendis, aastaks 2041 159 320 elanikku. Prognoositav rahvaarv vanusegrupis 0-19 veidi tõuseb aastaks 2026 - 37269, siis hakkab langema, vastavalt: 2031.a 35928, 2036.a 34860, 2041.a 34321. (Vt Lisa. Olemasolev olukord)
Maakonna siseselt rahvastiku muutustes Tartu linnas ja ümbritsevates valdades linna poolses osas rahvastiku arv kasvab, linnast eemale jäävates kogukondades ja ka linnast kaugemale jäävates omavalitsustes on rahvaarv langustrendis.
Näiteks Kambja vallas asuvas Ülenurme Gümnaasiumis, Tartu linna serval, avatakse 7 esimest klassi, samas Kambja Põhikoolis, mis asub 23 km kaugusel Tartu linnast, avatakse 1 esimene klass. Õpirände suund on Tartu linn ja linna lähiümbrus. Linnast kaugemal asuvates kogukondades vajatakse tugispetsialiste osalise koormusega - vaja on tugispetsialistide töökorraldust analüüsida.
Suurtes haridusasutustes on HEV lastele vajalikke teenuste pakkumine raskendatud füüsilise ruumi- ja tugispetsialistide puuduse tõttu. Ruumivajadus ei toeta nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist.
Tugispetsialistide ametikohti on linnas puudu 74,10 ja maakonnas 64,90 (2018. a seisuga), enim on puudu psühholoogidest ja alushariduses logopeedidest. (Vt Lisa. Olemasolev olukord)
Tugispetsialistide puudus koolieelsetes lasteasutustes mõjutab varajast märkamist ning lapsele vajalike toemeetmete ellu kutsumist.

Tartumaal puudub KOV-ide vaheline terviklik ja koordineeritud võrgustikupõhine HEV lastele integreeritud tugiteenuste korraldus ja tugispetsialistide toetussüsteem ning ei ole analüüsitud HEV õpilaste õppe korraldamist maakonna koolivõrgu tasandil. Vajadus tõstatus Kammeri Kooli (Tartumaal, HEV õpilased) arendusprojekti KOV-ide ümarlaudadelt.
Tartus koordineerib tugiteenuste pakkumist ja tugispetsialistide võrgustikku Hariduse Tugiteenuste Keskus (HTK), kuid vajadus on kogu süsteem linnas ja maakonnas viia terviklikule võrgustikupõhisele valdkondade ülesele koostööle.

Uuring aitab välja selgitada, millistel alustel viia vastavalt rahvastiku muutustele teenuste osutamise viisid, infrastruktuur, personal jne. teenused vastavusse teenuste osutamise vajadustega.
Sihtgrupiks on HEV lapsed, vanuses 0-17 aastat (samas statistika on vanusegrupi 0-19 kohta) ja nende pered ning tugispetsialistid.
Uuring hõlmab alus- ja üldharidust ning KOV-ide haridus-, sotsiaal- ja noorsootöö valdkonda.
Uuringuga taotletakse maakondlikku/KOV-ide ülest terviklikkust.

Projekti eesmärk ja tulemused
Kaugemaks eesmärgiks on kujundada vastavalt maakonna sisestele rahvastiku muutustele Tartumaa üleselt kompetentsikeskus, mis toetab HEV laste õppetöö ja tugiteenuste korraldamist erinevatel tasanditel, koordineerib toetussüsteemi tugispetsialistidele (kogemuste vahetamine, kovisioon, koolitused jmt) ja korraldab võrgustikupõhiselt integreeritud tugiteenuste pakkumist HEV lastele ja nende peredele.
Tulevikus lähtub võrgustikutöö “ühe ukse” poliitikast ehk HEV lapsega pere saab kõik vajaliku teabe ja juhised ühest kohast. Integreeritud tugiteenuste pakkumise süsteem on läbi mõeldud ja toimiv nii haridusasutuse tasandil, piirkonna ehk omavalitsuse tasandil ja omavalitsuste vahelises koostöös sh maakonna tasandil. Lähemaks sihiks on uuringu tulemuste põhjal luua tõenduspõhine platvorm KOV-ide üleseks aruteluks ja koostööks, mille fookuses on kvaliteetne ja tõhus HEV laste õppetöö korraldamine maakonna koolivõrgu tasandil.

Samuti on uuringu tulemused otseseks sisendiks maakonna strateegia uuendamisel, mille käigus panna paika eesmärgid ja tegevused kompetentsikeskuse moodustamiseks.
Koolivõrgu analüüsi tulemusel on välja selgitatud KOV-ide sisese ja vahelise koostöö võimalused HEV õpilaste õppe korraldamisel. Selleks analüüsitakse haridusasutuste tänast võimekust kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel, HEV õpilaste õppe korraldamisel ehk mis on tänased tugevused ja väljakutsed.

Lõppraportiga saab tutvuda SIIN.

Lisainfo: haridusnõunik Kairi Vasemägi, kairi.vasemagi@tartumaa.ee