Noortegarantii tugisüsteem "Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal" 

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS asub kohalikus omavalitsuses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.

Tartumaa omavalitsused on liitunud noortegarantii tugisüsteemiga, millega soovitakse jälgida, et kõik 15–29-aastased noored üle Eesti saavad kas tööpakkumise või täiendusõppe, õpipoisiõppe või praktikapakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist. Lisaks on ennetustöö kaudu kaasatud 13-15aastased noored.

Noorteni jõudmine ja noortegarantii tugisüsteem

Selleks, et toetada noorte leidmist ja võimaldada KOV-il saada ajakohast infot tema piirkonnas elavatest noortest, loodi 2018. aastal sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) lahendus ehk noortegarantii tugisüsteem. Tegemist on IT-tööriistaga kohalikule omavalitsusele ja 16–26-aastaste noorte toetuseks loodud lahendusega, mis võimaldab kaks korda aasta jooksul saada teada enda piirkonna noortest, kes sel hetkel ei õpi ega tööta (va töötutest) ning pakkuda neile vajadusel erinevat tuge haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks.

Noorte toetamise tööpõhimõtted

Noore toetamiseks kasutatakse noore individuaalsetest vajadustest lähtuvaid tööpõhimõtteid, mis võimaldab nooreni jõuda, vajaduse väljaselgitamist, tugitegevuste pakkumist ja/või korraldamist.

Tegemist saab olla nii lühiajalise kui ka pikaajalise toetamisega, sealhulgas vajalike teenuste ja toetuste tutvustamisega (nt tööpakkumised, piirkondlikud enesetäiendamise võimalused, iseseisvumine ja majanduslikud küsimused, tervist ja elustiili toetavad tegevused, laste ja perede toetamise võimalused, rahvusvahelised võimalused jmt).

Noore toetamisel peetakse silmas noore poolt püstitatud lõpp-eesmärki, nt õpingute jätkamine ja sobiva töö leidmine, sealhulgas hoitakse end noore käekäiguga kursis senikaua kuni noore eesmärk on saavutatud ja ollakse kindlad, et püstitatud eesmärk on noorele ka jõukohane. Selleks on oluline, et peale eesmärgi saavutamist hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuni kuus kuud, et hinnata ühiselt koos noorega eesmärgi jõukohasust.  

Noortegarantii tugisüsteemi võimaluste kasutamine on noortele vabatahtlik. Igaüks saab omavalitsuse töötajatega suhelda siis, kui tal on selleks tahe, vajadus ja seda just talle sobivaimal viisil – silmast silma kohtudes, aga ka veebi või telefoni teel. Teavituskirja võimalustest saavad kõik sel hetkel õppimisest või tööturult eemal olevad piirkonna noored, sealhulgas välismaal elavad noored, kes sel hetkel küll tuge ei pruugi vajada, kuid saavad toe ja võimalusteni suunamist kasutada Eestisse naastes.

Kohtumistel keskendutakse eelkõige noorte soovidele, toetamaks pikaajaliste eesmärkide saavutamist. Oluline ei ole vaid haridustee jätkamine või töö leidmine, vaid võimalus on tegeleda nt iseenda leidmise, unistama õppimise ja motivatsiooni leidmisega. Seega on omavalitsuse pakutavad võimalused ajas ja võimalustes paindlikud.

Neil noortel, kes omavalitsusest kirja ei ole saanud (võib juhtuda, et kontaktandmed on nt aegunud) või tunneb, et soovib oma plaane kellegagi arutada, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest ja seda ise omavalitsuse töötajate poole pöördudes. Tee seda julgelt!

Tartumaa valdades on noorte jaoks tuge pakkumas:

Elva vallas: noorte heaolu spetsialist Kristi Liiv, e-post kristi.liiv@elva.ee, telefon +372 5334 5680

Kambja vallas: noorte heaolu spetsialist Merilin Priimäe, e-post merilin.priimae@kambja.ee, telefon +372 5345 3655

Tartu vallas: noorte heaolu spetsialist Kersti Raikula, e-post kersti.raikula@tartuvald.ee, telefon +372 53307470

Lisainfo:

Jaanika Orav, noorsootöö projektijuht, e-post  jaanika.orav@tartumaa.ee, telefon +372 5782 0185

Noortegarantii tugisüsteemi üldise info leiad siit  


Projekti "Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal" on kaasrahastanud Euroopa Liit.