Peipsiveere programmi 2024. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor on suletud.

Peipsiveere taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele:
  - arendades piirkonna ettevõtluskeskkonda, inimkapitali ja turundust;
  - suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesist kasutamist;
  - rakendades nii piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui ka spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu valla Piiri, Tooni ja Saare külas.

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna kohaliku omavalitsuse üksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Rahastatakse projekte, mille tegevused on:
  - kohapealse ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamine;
  - piirkonna elanike täiend- ja ümberõppe ning muu vabahariduse korraldamine lähtuvalt ettevõtjate tööjõuvajadustest;
  - traditsiooniliste oskuste säilitamine ja edendamine ning kohalikul ressursil põhinevate ja traditsiooniliste või ökoloogiliste      toodete valmistamise oskuste väljaarendamine;
  - piirkonna turundus;
  - spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega seotud arengupotentsiaali väljaarendamine ja rakendamine majandustegevuses;
  - piirkonda elama asumise kampaania korraldamine ja maale elama asumise kampaania tegevustes osalemine.

Lisaks võib taotleda kuni 12 kalendrikuuks sihtotstarbelist tegevustoetust mittetulundusühendusele või sihtasutusele, kelle tegevuskohaks on kogu Peipsiveere piirkond ja kelle tegevus on suunatud programmi eesmärgi saavutamisele.

Toetuse suurus projekti kohta on 3 200 kuni 32 000 eurot. Taotleja oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest. Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmise puhul ei ole oma- või kaasfinantseering nõutav.

Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmist toetatakse, kui välisabi projekt ei lõpe projekti lõpptähtpäevast hiljem, tegevused langevad kokku Peipsiveere programmi tegevustega ja välisabist rahastatava projekti toetus on suurem kui Peipsiveere programmis lubatud maksimaalne toetussumma. Toetuse suurus on kuni 50% minimaalsest välisabi projekti kohustuslikust omafinantseeringust, aga mitte suurem kui 32 000 eurot.

Programmist ei toetata:
  - välisabi projekti, mille elluviimiseks kavatsetakse taotleda või eraldada riigiabi või vähese tähtsusega abi;
  - investeeringut hoonesse, ruumi ja rajatisse, mida kasutatakse avaliku teenuse pakkumiseks;
  - kinnisasja ostu.

2024. a taotlusvooru projektide elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31.10.2025 (taotluste vastuvõtt lõppes 5.02.2024).

Lisainfo: Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk, 730 5216, 5886 2500, heili.uuk@tartumaa.ee

Toetusest teavitamisel kasutage logosid, mis on leitavad SIIT.