Tartumaa arengustrateegia 2040

Arengudokumendi saab avada siin: "TARTUMAA ARENGUSTRATEEGIA 2040" 

Tartu maakonna arengustrateegia 2040 tegevuskava 2022-2025

VISIOON 2040
Nutikas, kestlik ja kaasav Tartumaa on üks Euroopa kõrgeima heaoluga elu- ja ettevõtluskeskkond.

STRATEEGIA LÄBIVAD PÕHIMÕTTED:

Kestlikkus – Tartumaa areng lähtub kõigis valdkondades kestlikust mõtteviisist ning rohepöörde põhimõtetest.

Tervelt elatud eluaastad – Tartumaal lähtutakse arengutes, elu- ja ettevõtluskeskkonna loomisel ja teenuste planeerimisel eesmärgist tõsta inimeste tervelt elatud eluaastaid.

Uuenduslikkus – Tartumaa eri paiku, sektoreid ja tegevusvaldkondi iseloomustab julgus katsetada uusi ja tulevikusuunatud lahendusi, mis tõstavad elu- ja ettevõtluskeskkonna kvaliteeti.

Linna ja maapiirkonna sidusus – Tartumaa omanäolised piirkonnad on sidusad, linna- ja maapiirkonna vahel toimub tõhus teadmiste ja oskuste ülekanne.

Tark valitsemine – Tartumaa arengut veavad õppivad, elanike vajadustest lähtuvad ja kaasavad organisatsioonid, kus töötavad pädevad inimesed ning kus planeerimine ja ruumiotsuste tegemine on andmetel põhinev.

FOOKUSVALDKONNAD JA EESMÄRGID

HEAOLU: Tartumaa mitmekesised, uuenduslikud ja kättesaadavad teenused võimestavad elanikke ning toetavad kogukondi.

ELUKESKKOND: Tartumaa elukeskkond on puhas, turvaline ja inspireeriv, siinsed elutingimused on parimad Euroopas.

ETTEVÕTLUS: Tartumaal väärtustatakse loovust ja ettevõtlikkust ning maakonnas on soodne keskkond nutikate, vastutustundlike ja elujõuliste ettevõtete arenguks ning rohetehnoloogiate arendamiseks.

LIIKUVUS: Tartumaa inimestel on keskkonnasõbralikud, vajaduspõhised, mitmekesised ja kiired ühendused nii maakonna siseselt kui väliselt.


MEETMED (M)

HEAOLU:
M1.1. Võimete- ja eakohase hariduse kättesaadavuse ja sidususe tagamine
M1.2. Tartumaa kultuuri elujõulisuse tugevdamine
M1.3. Tõhus ennetustöö heaolu, sotsiaalse sidususe, rahvatervise ja turvalisuse heaks

ELUKESKKOND:
M2.1.Ringmajanduse põhimõtete rakendamine
M2.2. Eelduste loomine taastuvenergia kasutuselevõtmiseks ja süsiniku sidumiseks maastikesse
M2.3. Keskkonnahoidlike kogukondade arendamine ja keskkonnateadlikkuse tõstmine
M2.4. Kestliku elukeskkonna toimimiseks vajaliku taristu planeerimine ja rajamine

ETTEVÕTLUS:
M3.1. Ettevõtliku ja loova elulaadi kujundamine läbi elukaare
M3.2. Elu- ja ettevõtluskeskkonna koostoime tagamine
M3.3. Vastutustundliku ettevõtluse edendamine
M3.4. Õppiva ja paindliku ettevõtluse tugistruktuuri tagamine

LIIKUVUS:
M4.1. Maakasutuse pikaajaline suunamine
M4.2. Erinevate liikumisviiside ja transpordi korraldajate ühildamine
M4.3. Säästvate ja kiirete ühenduste arendamine
M4.4. Uute liikuvuslahenduste katsetamine, piloteerimine ja ellu rakendamine

Seotud arengudokumendid:

Tartumaa energia- ja kliimakava

Tartu maakonna toidustrateegia 2022-2023

Tartu maakonna tervise ja heaoluprofiil 2021

Kultuuristrateegia 2025