Tartumaa Omavalitsuste Liit

Tartumaa Omavalitsuste Liit seob kaheksat kohalikku omavalitsust ja meie tegevusvaldkondadeks on kultuur, haridus, heaolu ning erinevad koostöötegevused nii maakonnas, regioonis, kui ka üle-eestiliselt ning samuti rakendame siseriiklike programme.

Missioon

Tartumaa Omavalitsuste Liidu missioon on kaasa aidata maakonna arengule ja omavalitsuste vahelisele koostööle, olles kompetentseks maakonnaüleste teemade eestvedajaks, tasakaalustajaks ja väärikaks Tartumaa identiteedi hoidjaks ning partneriks pikaajalisel strateegilisel planeerimisel maakonnas.

Visioon

Tartumaa Omavalitsuste Liit on Eestis partnerina tunnustatud, koostöövalmis ning lahendustele orienteeritud professionaalne maakondlik koostööorganisatsioon.

Väärtused

Me peame väga oluliseks koosloomelist mõtteviisi, kus arendusprotsessi on kaasatud erinevad osapooled ning mille aluseks on põhiväärtustena:

   Koostöövalmidus

   Uuendusmeelsus

   Usaldusväärsus

   Kompetentsus

   Lahendustele orienteeritus


Ülesanded põhikirja järgi:

 1. Liikmetele paremate võimaluste loomine ühistegevuse kaudu seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
 2. Maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühishuvide esindamine suhetes riigiorganite, teiste isikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 3. Maakonna arengu kavandamine ja selle arengu suunamine;
 4. Ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamine;
 5. Maakonnas ürituste korraldamise toetamine koostöös teiste organisatsioonidega, vajadusel ühisprojektide esitamine;
 6. Maakonna kultuuri- ja sporditegevuste toetamine, traditsioonide säilitamine ja edendamine;
 7. Kohalike omavalitsusüksuste hariduskorraldusele kaasaaitamine;
 8. Maakonna turismialase tegevuse toetamine;
 9. Rahvatervise, tervisedenduse ja turvalisuse valdkonna tegevuste koordineerimine;
 10. Ühiskoolituste, täiendõppe ja nõustamise korraldamine omavalitsusüksuste esindajatele;
 11. Maakondlike töökomisjonide moodustamine ühist huvi pakkuvate küsimuste koordineerimiseks ja lahenduste kooskõlastamiseks;
 12. Liikmetele informatsiooni kogumine, edastamine ja üldistamine;
 13. Ettepanekute tegemine seaduste ja muude õigusaktide muutmiseks, õigusaktide eelnõudele arvamuse andmine;
 14. Maakonna sümboolikaga seonduva tegevuse korraldamine;
 15. Maakonna arengule kaasaaitamisel tehtud töö ja teenete eest tunnustamine, võimalusel preemiate, stipendiumite ja toetuste andmine;
 16. Kodukaunistamise programmi tegevuste korraldamine;
 17. Maakonna esindamine välissuhtluses;
 18. Rahvusvahelise koostöö ja sõprussidemete arendamine erinevates valdkondades;
 19. Vajadusel ühiste huvide kaitsmine kohtus;
 20. Muude ülesannete täitmine lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, volikogu otsustest või sõlmitud lepingutest.