Interregi Läänemere piirkonna programmi projekt "eRural resilience"

>>Projekti tegevuste kajastus

Tartumaa Omavalitsuste Liit on juhtpartner Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis "eRural resilience", mille fookus on maapiirkondade jätkusuutlikkuse kindlustamine Läänemere piirkonnas, panustades biomajanduse arendamise tugisüsteemi võimestamisse ja bioettevõtete arengusse.

Projekti eesmärk: bioettevõtetele suunatud tervikliku lahenduse väljatöötamine, mis parandab nõustamisteenuse kvaliteeti, aitab kaasa bioettevõtete digitaliseerumisele ning innovatiivsete toodete ja teenuste arendamisele bioressursside efektiivsema väärindamise kaudu.   

Sihtgrupid: kohalikud omavalitsused, ettevõtlust edendavad organisatsioonid.

Kasusaajad: väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, mikroettevõtted

Projekti elluviimise periood: november 2023 - oktoober 2026

Projekti eelarve: 2,92 miljonit eurot, ERDFi kaasrahastamine 2,34 miljonit eurot

Projektis osaleb 14 partnerit seitsmest Läänemereäärsest riigist:  Business Development Council of Toender Municipality (Denmark), SYMBO - the sustainable FoodInnocenter (Denmark), Tartu County Development Association (Estonia), DIGITALEUS OÜ (Estonia), RegioVision GmbH Schwerin (Germany), JPYP Business Service (Finland), Centria RDI (Finland), Into Seinäjoki Ltd (Finland), Valmiera Development Agency (Latvia), Vytautas Magnus University (Lithuania), Creativity Works Europe (Poland), Association for the Development and Promotion of Podkarpacie "Pro Carpathia" (Poland), Bieliny Commune (Poland).

Eestis viiakse projektitegevusi läbi Tartu maakonnas.  

Projekti KODULEHT

Kontaktisik: ettevõtluse projektijuht Piret Arusaar, telefon +372 516 2945, e-post piret.arusaar@tartumaa.ee

Biomajandus on taastuva biomassi tootmine ja väärindamine, nt toidu või sööda tootmine, muude biotoodete tootmine nagu kosmeetikatooted, mööbel jm või bioenergia tootmine. Biomajandus hõlmab peaaegu kõiki tööstus- ja majandussektoreid. Peamiselt põhineb see siiski põllumajandusel, kalandusel ja metsandusel ning nendega seotud tööstustel, mis toodavad, majandavad või kasutavad muul moel bioloogilisi ressursse (näiteks toidu-, sööda-, kiu-, paberi-, energia-, keemia-, biotehnoloogiatööstus). (Definitsioon Taltechi kodulehelt)

Bioressursside ja väärtusahelate vahelised seosed näitavad, et Eesti biomajandus on tänapäeval pigem traditsiooniline ega väärinda kogu meie biomassi piisavalt, kuid omab seetõttu ka potentsiaali panustada senisest rohkem kestlikku majandusarengusse ja rohepöördesse. (vt: WP1.1 aruanne 31.03.21_ t ) 

Projekti käigus töötatakse välja ja piloteeritakse järgmisi praktilisi lahendusi.

- Metoodika e-bioettevõtluse nõustajate kompetentside hindamiseks

Töötatakse välja lahendused, mis võimaldavad ettevõtluse tugiorganisatsioonidel hinnata oma võimekust ja pädevust bioettevõtete toetamiseks üleminekul digilahendustele või uute toodete ja teenuste turule toomisel. Vajalike kompetentside arendamiseks pakutakse mentorlust.

- Metoodika ( e teekaart) uute e-bioettevõtete käivitamise toetamiseks, sh töötatakse välja veebipõhine tööriist.

E-bioettevõtete käivitamise metoodika väljatöötamine ja katsetamine, mis võimaldab ettevõtjaid nõustavatel tugiorganisatsioonidel hinnata maapiirkondade ettevõtete võimekust väärindada bioressursse senisest efektiivsemalt ning pakkuda välja tegevuskava digilahenduste kasutuselevõtuks. 

- Kaks rahvusvahelist teadmuskeskust Bio-Knowledge Hub ja DigiHub

Loodavad teadmuskeskused koondavad riikideülest ekspertide võrgustikku, mis võimaldab ettevõtluse tugiorganisatsioonidel pakkuda maapiirkondade biomajandussektorile valdkondliku eksperttuge, kaasates rahvusvahelisi spetsialiste.