Tartumaa omavalitsused töötasid välja heaoluprogrammi rakendusmudelid

3. mai
29. aprillil võtsid Tartumaa omavalitsused kokku kaks aastat väldanud projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine“, mis keskendus  laste ja perede heaolu suurendamisele laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamise kaudu.

Tartu linna Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhi Annely Võsaste eestvedamisel ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu koordineerimisel tegid koostööd kõik Tartumaa omavalitsused: Tartu linn, Elva, Nõo, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Tartu vald.

Projekti tegevustes osalesid omavalitsuste töögrupid, kuhu kuulusid esindajad haridus-, sotsiaal-, noorsootöö, tervishoiu ja mõnel ka korrakaitse valdkonnast. Lisaks valdkondadevahelisele koostööle võimestas projekt omavalitsuste ülest koostööd kogemuste ja info vahetamiseks, ühiselt tutvuti valdkonna parimate praktikatega nii Eestis (Saaremaa, Viljandi) kui ka erinevates välisriikides (Soome, Norra, Sloveenia, Holland jt).

Iga omavalitsus töötas projektiperioodi vältel välja omale sobiva juhtumikorralduse rakendusmudeli kolmel tasandil - lasteaia, kooli ja omavalitsuse jaoks - eesmärgiga abistada õpetajaid ja tugispetsialiste toevajaduse varasel märkamisel ja esmase toe pakkumisel. Mudelit aitas omavalitsustel mõtestada Sotsiaalse Innovatsiooni Labori meeskond. Lisaks valmis hindamisinstrumentide ja -juhendite tööriistakast Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse eestvedamisel koostöös Tartu ja Tallinna Ülikooliga. Peredega koostöö tõhustamiseks koolitati esmatasandi juhtumikorraldajaid peamistel sotsiaal- ja lastekaitse teemadel, valmis koolituskava „Lapse heaolu toetav vestlus - koostöö kuldvõti“.

Kuigi projekt on lõppenud, ei jää algatatud tegevused soiku: omavalitsused leppisid kokku, et heaoluvaldkonna jätkutegevuste planeerimiseks ning järjepidevuste tagamiseks sõlmitakse koostöökokkulepe aastani 2027. Hinnati ka tihedat maakondlikku koostööd, nii tegid Tartumaa omavalitsuste haridusvaldkonna eestvedajad Tartumaa Omavalitsuste Liidule ettepaneku luua saavutatud tulemuste elujõulisuse tagamiseks maakonnaülene koostöövõrgustik.  

Projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine“ rahastati 201 669,95 euroga Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Lisainfot projekti kohta leiab SIIT


Kairi Vasemägi
haridusnõunik
+372 515 9225
kairi.vasemagi@tartumaa.ee