Tartumaa aasta haridustegu 2021 laureaadid

Uudis
29. oktoober 2021

Teie ees on täna Tartumaa aasta haridustegu 2021 laureaatide tutvustused.

3 x Õ ehk õnneliku õppija õpitee, Midrimaa väärtusjuttude raamatu ja -mängude loomine ning professionaalne õpikogukond.


30. septembril 2021 tunnustati Tartu Ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna parimaid haridustöötajaid. Oktoobris tutvustame kõiki selleaastaseid aasta õpetaja konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tartumaa laureaate. Teie ees on täna antud konkursi viimased laureaatide tutvustused.

Tartumaa aasta haridustegu 2021– 3 x Õ ehk õnneliku õppija õpitee, Midrimaa väärtusjuttude raamatu ja -mängude loomine, professionaalne õpikogukond.

❤     3 x Õ ehk õnneliku õppija õpitee Puhja Koolis. Puhja Kooli arengukava on lugu õnneliku õppija õpiteest. Kooli peaeesmärk on kasvada kooliks, kus kõik saavad tulemuslikult õppida ja kus uut õpikäsitust rakendatakse iga õppija heaks. Kool on disaininud koolipäeva, pidades silmas ennekõike õppija vajadusi. Tulemuseks on omanäoline koolikultuur.

Kool on muutnud koolipäeva viisil, mis soosib uut õpikäsitust ja meeskonnatööd, toetab ennast juhtiva õppija kujundamist ning tõhusa kaugõppe läbiviimist.

Hiljem alustav koolipäev arvestab noorte keskendumis-ja õppimisvõimega. Hommikust ajaressurssi kasutavad õppijad koostöövestlusteks, individuaalseteks konsultatsioonideks. Kooliperel on võimalus süüa hommikuputru, suhelda, viia ennast õppimismeeleollu. Õpikoormuse hajutamiseks kasutatakse pikkade ja lühikeste tundide kombinatsioone. Sirutus- ja liikumispausid hoiavad tundides motivatsiooni ja tõstavad õpihuvi. Tundide jaotus on taganud edu kaugõppe perioodidel ja võimaldab õppetegevuse hajutamist koolimajas. Koolikellata õpetatakse õpilasi arvestama ajaga. Lõunapausi (1 h) mahub eine, liikumine, lugemine. Valikuvõimalused toetavad õpilaste initsiatiivi, ettevõtlikust. Tunniplaanis on õpioskuste tunnid. Õpitakse kuidas seoseid luua, teadmisi omandada, meelde jätta, planeerida, keskenduda.

Koolipäev on tervik, mida on võimalik paremini struktureerida ja võimaldab tegutsemisvabadust, autonoomiat. Pika tunni praktika annab hea võimaluse kasutada mitmekesist metoodikat ja luua erinevaid loomingulisi töid, võimaluse lõimitult arendada digioskusi. Samuti on päevas vähem erinevate ainete tunde, mis omakorda vähendab õppekoormust ja tõstab õpihuvi. Toetab ainetevahelise lõimingu läbiviimist. Muudatused on sundinud õpetajad välja tulema mugavustsoonist - ennast juhtiva õppija kujundamist toetava metoodika rakendamisega on vaja endaga töötada igapäevaselt. Õpilased võtavad järjest enam vastutuse õppimise eest ning aastataguse distantsõppega võrreldes on nad oluliselt iseseisvamad ja rahulolevamad.

Kõik algatatud muutused on loonud sisuka terviku ja toonud esile Puhja Kooli omanäolise koolikultuuri. Õppimine on mitmekesine ja jõukohane ning hindamine toetab õppija arengut. Edukalt on juurutatud nüüdisaegseid pedagoogilisi praktikaid (nt õpiringid), kus kommunikatsioon ja ühine eesmärgistamine on kesksed elemendid. Õppeprotsesse toetavad: professionaalne areng, eestvedamine ja koolielu korraldus ning õpikeskkonna kaasajastamine.

Lisainfo Puhja Kooli kodulehel http://www.puhja.edu.ee (päevakava, infokiri Trimester)

❤     Midrimaa väärtusjuttude raamatu ja -mängude loomine Luunja lasteaias Midrimaa. Koostöös Luunja kogukonnaga koostati väikese kodaniku kujunemise väärtusraamat „Kuidas midriloomad väärtustevõrku pugesid“(2019) ja raamatu põhjal väärtusmängude kogumik (2020).

Väärtuste raamat on metoodiline vahend lastes väärtuste kujundamiseks, lasteaia maskotid – midriloomad edastavad ja kannavad lugudes meile olulisi väärtusi. Raamatu kasutamine võimaldab rakendada erinevaid meetodeid õppetegevuses, kujundades nii iga lapse sotsiaalseid oskusi, toetades õpioskusi ja lõimides erinevaid valdkondi.

Luunja lasteaed Midrimaa töötajate poolt on loodud väärtusmängud ja mänguvahendid, mille läbi mänguliselt ja praktiliselt kujunevad lasteaia põhiväärtused. 2020. a eriolukorra ajal loodud üle 100 erineva mängu aitasid personalil hoida rõõmsameelsust ja rakendada loovust. Nüüd kohandavad õpetajad neid oma rühma lastest lähtuvalt. Mängudesse on haaratud erinevad meeled, lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad, need toetavad laste loovust ning koostööoskuste kujunemist.

Raamatu loomisprotsessi kaasati erinevaid inimesi, et lood saaksid eriilmelised, sellest sündiski kogukonnaga koostöine konkurss midriloomade väärtuslugudele. Osalesid Midrimaa lapsed, õpetajad, lapsevanemad kui ka Luunja Keskkool. Tegutsemine ühise eesmärgi nimel tihendas koostööd koduvalla kooliga emakeele valdkonnas, valla raamatukogu ja kultuurimajaga. Tegu ärgitas peresid mõtlema põhiväärtuste sisu üle, tugevnes ühise pere tunne. Valmis raamatud jõudsid paljudesse kogukonna kodudesse, valda, koostööpartneritele, lasteaedadele, kellele oma väärtuste kujundamise tööriista kogemuste vahetamise käigus tutvustati.

Link raamatule: https://midrimaa.luunja.ee/wp-content/uploads/2020/06/Vaartusjutud.pdf ja https://midrimaa.luunja.ee/vaartusraamat/

❤     Professionaalne õpikogukond J. Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks Soinaste lasteaias Laululind.

Laululinnu lasteaias tegutseb 2018. aastast J. Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks õpikogukond, mis toetab tänapäevase õpikäsituse mõtestamist ja J. Käisi põhimõtete teadlikumat rakendamist.

Õpikogukond Laululinnu lasteaias on loonud võimalused õpetajate professionaalseks enesearenguks ja analüüsiks, võimaldanud kaasata õpetajaabisid efektiivsemalt õppeprotsessi ning mitmekesistanud laste õpi- ja kasvukeskkonda.

Ühekordsest projektist kasvas välja järjepidev ja õpetaja professionaalset arengut ning analüüsi toetav meetod. Õpikogukond koosneb erinevate teemadega õpigruppidest. Iga õpigrupi liige on aktiivselt kaasatud ja kõigil on võrdne vastutus projekti edukaks elluviimiseks. Õpigrupiliikmed saavad loovalt lähenedes leida võimalused ja lahendused, kuidas parimal viisil oma tööd planeerida ja teostada. Õpikogukonna käivitamine on julgustanud kahe maja õpetajaid oma kogemusi jagama ning andnud idee sõprusrühma loomisele (tõhustades laste ja õpetajate vahelist koostööd kahe maja vahel).

Mõlemas Laululinnu majas tegutsevad õpigrupid, kuhu kuuluvad pedagoogid ja õpetajaabid. Igal õpigrupil on oma teema, eesmärk ja õppeaasta alguses koostatud tegevusplaan. Teema valimisel on lähtutud lasteaia eripäradest ja õpikeskkonna täiustamise vajadusest. Sel aastal tegutseb Soinastes 5 ja Eerikal 6 õpigruppi. Kõigepealt täiendavad õpigrupiliikmed oma erialaseid teadmisi ning seejärel rakendavad neid rühma õppetegevustes ja vahetavad kogemusi kaaskolleegidega. On valminud mitmeid avastus- ja õuesõppe vahendid (õpperajad, joonistustahvlid, mudaköögid, loodustoa täiendamine jne) ning tugimaterjal digivahendite kasutamiseks, osaletud on Meelte kooli projektis, edendatud rahvakultuuri, lasteaia põhiväärtusi, muusikat, liikumist ja sallivust.

Igas rühmas on erinevate õpigruppide liikmed, mistõttu saavad lapsed osa vähemalt 2-3 õpigrupi teemast ühe õppeaasta lõikes. Kolme aasta jooksul valminud õppevahendid ja tugimaterjalid on kasutatavad kõikide rühmade õpetajatele, et mitmekesistada õppe- ja kasvatustegevusi ning kasvukeskkonda. Lapsed on saanud võimaluse (õpetaja juhendamisel/suunamisel) olla ise aktiivsed õpikeskkonna kujundajad ja osaleda enesele teadvustamata õpigruppide töös. Laste arenguks on loodud parimad võimalused lähtudes J. Käisi põhimõtetest ja lasteaia eripäradest.

 

Lisainfo

2021. aasta Tartu maakonna laureaate vaata siit,  https://www.tartumaa.ee/haridus/aasta-opetaja/2021 ja Tartu linna laureaate näed siit, https://www.tartu.ee/et/aasta-opetaja#2021

Tänusündmusest väikese pildigalerii leiad siit, https://www.tartu.ee/et/opetaja-elutoo-auhindade-ja-aasta-opetaja-tiitlite-uleandmine

Tänusündmusest otseülekande video on järelvaadatav Tartumaa Omavalitsuste Liidu YouTube`i kanalilt, https://www.youtube.com/watch?v=DROGlB-AVFo

Aitäh teile, Tartumaa tänab!