Tartumaa kõrgeim teenetemärk "Kuldne Tammeoks" anti üle vabariigi aastapäeval

25. veebruar 2022
Tänavused "Kuldse Tammeoksa" teenetemärgi laureaadid on Rõngu raamatukogu pikaajaline direktor Laine Meos, biomeditsiinitehnoloog ja akadeemik Mart Ustav ja pikaaegne Tartumaa omavalitsuse juht ja Nõo Vallavolikogu liige Rain Sangernebo. Teenetemärkide saajaid tänati
sulaselges Kodavere murrakus.
"Meid kõiki ühendab üks ühine riigikeel, kuid vahel juhtub, et me siiski nagu ei räägiks ühte keelt. Jääb vahel selline mulje, et me ei saa üksteisest aru või on meie vestluspartner mingi salakeele valdaja. See on ka arusaadav, sest Eesti on mitmete salakeelte maa, on ju olemas mingi oma keel kihnlastel, setodel, võrukestel, mulkidel, saarlastel ….
Tartumaalgi on oma salakeel. Keegi pole teda nagu päriselt kuulnud, sest rääkijad on tihti üsna eakad ja ning igapäevakasutajaid on väga vähe alles jäänud. Kuid need kes seda keelt oskavad elavad Põhja-Tartumaal, Kodavere kandis, " alustas vastuvõttu Imre Nõmm, Kodavere keele kandja ja treffnerist.

"Siit alates lubaga kõik tekstid teele ette kanda Kodavere kiälen, " sõnas Imre Nõmm piduliku tänusündmuse sissejuhatamisega ja jätkas: "Täna tänämä neid, kes one õma väljäpaissva tegevusegä avitanud kuasa Tartumua elu edendämisele. Tartumua Õmavalitusse Liit annab üle Tartu muakonna kõrgeimä tiänetemärgi Tartumua Kuldne Tammeõks – pitkäajalise väljäpaessvä tegevuse edess Tartumua elo edendämisel. Siiani one väljä antud viiskend kaks teenetemärki. Tänä lisanduvad sellesse nimekirjä 3 Tartumuale oluliss inimess. "

Biomeditsiinitehnoloog ja akadiimik Mart Ustav.

Mart Ustav edendäs uassakümnid Tartu Ülikualin molekuluarbiuluugiat ja tüütas kua Tartu Ülikuali Molekuluar- ja rakubioluagia instituudin. Tämä suur panus õli kua Tartu Ülikuali tehnoluagiainstituudi asutamisen. Lisäss one ta vägä edukalt arendand ettevõtet Quatromed. Ta one giänitehnoluagiaettevõtte Icosagen Grupi asutaja ja tegevjuht.
Ettevõte tegeleb biokiämilisse, immuunanalüüsi, molekuluar- ja rakubioluagilisse tuadete ning tiänusse arenduse, tuutmise ja müügigä. Eestimaine innovatiivne ninäsprei BioBlock one tuude, mille konsteptsiuuni tüütäsid temä juhtmisel väljä Icosageni tiädläsed.

Rõngu ruamatukogo pitkäajaline direktur Laine Meos.
Laine Meos tüütäs Rõngu ruamatukogon alates 1963. uassass kokko 58 uassat. Ta one uassaid aktiivselt kuasa lüünd Rõngu nuka elo edendämisel nii ideede generuaturina kui ka aktiivse eestvõtjana ja tegevusse käimälükkäjänä. Ta one üks Rõngu Muanaesse Seltsi asutaja, Rõngu kodukandipääväde algatajaid 1993. aastal, esimese toimetajana akati tämä eestvedämisel väljä andma Rõngu valla infulehte Rõngu Tiätäjä, ta õli Rõngu Vabadussamba tuassamise algatuskomisjoni liige 1995. uassal, ta one Vaemuelu Seltsi Rõngu Parnass asutaja ja selle eestvedäjä uassass 1995, Eesti Kirjänduse Seltsi usaldusliige, Kodukant Tartumua liige, Eesti Ruamatukogo-õidjate Ühingu tuasasutaja, kuustüün Rõngu kuali emakiäle õppajatega sünd uassal 2000 Rõngu õpilasse kirjänduslik almanahh „Ise öeldud, hästi öeldud“, tämä algatusel kutsuti ellu rattasportlase Endel Ruubeli mälessusess rattaralli 2015. aastal ja viil palju muid Rõngu tegemisi mes ununesid mainimata.

Pitkäaegne Tartumua õmavalitsusjuht ja Nõo Vallavolikogo liige Rain Sangernebo
Rain Sangernebo one õlnd Vara vallavanem 10 uassat ning juhtind Nõo valda vallavanemänä kahesatõiss uassat. Ta one and õma panuse kõhaliku kogokonna ja ettevõtluse toetamisess. Tämä algatusel one luudud mittetulundussekturi toetusess Nõo Õmaalgatuse Vond ja Projektide Kaasvinantseermise Vond. Ta one Tartumua Spordiliidu juhatuse liige uassass 1995, Nõo Ualdekodu Sihtasutus nõukogo liige uassast 2005, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus nõukogu esimiis alates uassass 2003 ja Luke Mõis Sihtasutus juhatuse liige uassass 2008. Ta one Eesti Kultuurkapitali Tartumua ekspertgrupi esimiis ning 10 uassad õlnd Nõo Reaalgümnuasiumi Ualekogo kuusseisun. Ta one õsanud nähä võemalusi ja potentsiuali uuten algatusten mille näitess one Nõo juurtegä koreogruafi Jaan Ulsti ja Tõravere Observatuuriumi kuustüün alguse suanud valla tunnusüritus - Valguse Vestiväl.
Suur one ka tämä panus piäle 2017 uassa aldusrevormi Tartumua Õmavalitsusse Liido uuendatud vormi arendaden kuustüüd kõegi Tartumua kahessa õmavalitsuse vahel. Tartumua Õmavalitsusse Liido juhatuse esimehenä avitas ta Euruupa kultuuripiälinnä miiskonnal väljä tüütädä mudelid, mes motiveeriss ja innustass kogo Lõõna-Eesti õmavalitsusi ühiselt Euruupa kultuuripiälinnä kuustüülepingu sõlmimise protsessin. 
Inge ja 100% pühendumusegä egän valdkonnan. Inimlik, mõistev ja alate lahendusi õtsiv.

"Me tahama siinkõhal püürdüdä tänuga teie kõege lähedäsemäte ehk teie pere puale. Näväd one jo teie tüüde ning tegemisse kõege suarem tugi ja tagala.  Me suavima, et te naudiksita tänäss Eesti Vabariigi saja neljändä uassapäävä õhtuss kontserti kuagitüki ja õma kõege kallimategä. Siipäräss, õlga üväd, sualiss väljumisel paluma kõegil ühen võtta õma peredele tänäsesse pidulauda meie puult üks, nagu Kodavere nukan  ike öeldässe, munakuuk," sõnas Imre Nõmm, lõpetaden nõnna pidoliku vassuvõtu.

Vuata pilta siit!

Tartumua tänäb teiedä!


Elägu Eesti!