Tartumaa ettevõtluskeskkonna tugiteenuste hetkeseis ja arengusuunad

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eesmärk on aidata kaasa maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kohalike omavalitsuste ühistegevuse kaudu. Omavalitsuste missioon on luua parim keskkond ettevõtluse arenguks, ettevõtlusalaste teadmiste levitamiseks ja ettevõtlike inimeste arendamiseks.

Tartumaal takistab ettevõtluse arengut töötajate nappus, madal lisandväärtus töötaja kohta, vähene huvi ekspordi vastu ning vähene huvi teadus- ja arendustegevuse vastu. Teisalt paiknevad Tartus mitmed ülikoolid ja teadus-arendusasutused, mille potentsiaali ei ole täiel määral rakendatud, s.o teadmussiire ettevõtlusesse on olnud kesine. Olukorda komplitseerib veelgi asjaolu, et suurem osa teadus-arendusasutustest paikneb Tartus, mis jätab mujal maakonnas tegutsevad ettevõtted kehvemasse seisu. Ka on kasutamata loomemajanduse ja turismisektori potentsiaal uute ettevõtete loomisel ning olemasolevate arendamisel.

Suurem osa maakonna ettevõtetest on mikro või väikese suurusega. Suuremad ettevõtted on koondunud Tartu linna või selle lähiümbrusse. Samas on just maapiirkondade arengu mõistes väga oluline väikeettevõtluse areng, sest see loob piirkonna elanikele võimalusi olla edukamad ja luua suuremat lisandväärtust.
Maakonnas pakuvad ettevõtluse tugiteenuseid mitmed organisatsioonid. Samas on nende omavaheline rollijaotus ja teenuste portfell mõneti ebaselge ning kohati ka üksteist dubleeriv. Selline olukord ei võimalda olemasolevaid võimalusi täiel määral ära kasutada. Samuti puudub asjakohane teave, millistest tugiteenustest ettevõtted enim puudust tunnevad. Teisisõnu, pole teada, kas praegu pakutav vastab tegelikele vajadustele.
Probleeme on teisigi: ettevõtetel on vähe ambitsiooni panustada tootearendusse ja pürgida välisturgudele, mida näitavad ka statistilised andmed (alla Eesti keskmise). Ka ei oska ettevõtted näha potentsiaali uutes suundumustes, nagu näiteks hõbe- ja rohemajandus. Omavalitsuste roll ja võimalused on ettevõtluse arendamisel läbi mõtestamata, mis võib tähendada, et olulised ettevõtlust toetavad sammud jäävad tegemata.
Seega on tarvis selgeks saada tugiteenuste praegune olukord, ettevõtete vajadused ja omavalitsuste roll, kujundamaks tugiteenused ümber selliselt, et neist saadav kasu oleks maksimaalne.

Eesmärk

Vastavalt lähteülesandele on uuringu peaeesmärk Tartumaa majandus- ja ettevõtluskeskkonna tugiteenuste praeguse seisu analüüs ning arengusuundade seadmine olemasolevate tugiteenuste uuendamise ja uute nutikate teenuste loomise kaudu.
Seega on sisuliselt tegemist nii uuringu kui osalt ka strateegialoomega: uuringu järeldustele tuginedes tuleb disainida soovitused, millised võiksid tugiteenused tulevikus olla.

Soovitused peavad hõlmama:
 • Olemasolevate ettevõtete ning teadus-arendusasutuste koostöö ja seeläbi lisandväärtuse suurendamist.
 • Võimalusi uute ettevõtete kasvuks, et need juba algusest peale keskenduksid koostööle teadus-arendusasutustega.
 • Ettevõtluses töökohtade arvu kasvu ja hõive suurendamise võimalusi.
 • Ekspordivõimekuse suurendamise võimalusi.
 • Suurima mõjuga ühistegevuse läbiviimise võimalusi ettevõtete arengu toetamiseks.
 • Haridus- ja teadusasutuste ning ettevõtete koostöö süvendamise võimalusi.
Lisaks tuleb uuringus välja pakkuda tõenduspõhised lahendused Euroopa Liidu uue finantseerimisperioodi ettevõtlusmeetmete tulemuslikkuse tõstmiseks.

Tellija esitatud uurimisküsimustest lähtuvalt on püstitatud järgmised uurimisülesanded:
 • Selgitada välja tugiteenuste praegune olukord, sh pakutavad teenused, paketid ja võimalik omavaheline dubleerimine.
 • Selgitada välja üldised suundumused tugiteenuste arendamisel ja pakkumisel – mida on tulevikus tarvis.
 • Selgitada välja ettevõtete ootused ja vajadused tugiteenuste ning toetusmeetmete osas.
 • Selgitada välja omavalitsuste motivatsioon ja roll ettevõtluskeskkonna arendamisel.
 • Pakkuda välja konkreetsed lahendused tugiteenuste pakkumiseks, osapoolte koostööks, ettevõtluse toetusmeetmeteks ja -instrumentideks.
Töös lähtutakse nn kliendivajadusest – see, mida ettevõtted vajavad ja ootavad on kõige alus. Nendest lähtuvalt formuleeritakse ettepanekud tugiteenuste ümberkorraldamiseks, lähtudes seejuures teenusedisaini põhimõtetest.

Uuringu tulemusena valmib soovituste pakett, kuidas kujundada alt üles initsiatiivil põhinev kohaliku majanduse arendamiseks mõeldud koostööplatvorm. Uuringu väljundiks on raport, milles on leitud vastused uurimisküsimustele ja lahendatud uurimisülesanded.

Sihtgrupp: Tartumaa ettevõtluskeskkonnas tugiteenuste pakkujad, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused.

Uuringu viib läbi Cumulus Consulting OÜ

Lisainfot saab küsida arendusspetsialistilt Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee

Materjalid

23.09.2021 seminar Elva Kultuurikeskuses, ettekande slaidid leiad siit.

LÕPPRAPORTI leiad siit.