Kammeri Koostöökooli arendusprojekt

Tartumaa Omavalitsuste Liit veab eest Kammeri Koostöökooli arendusprojekti, mille eesmärgiks on välja töötada omavalitsuste ülene ühiskoolipidamise mudel. Arendusprojekti käigus analüüsime ja  valmistame ette tänase erivajadustega lastele suunatud Kammeri Kooli pidamise riigilt ülevõtmist mitme omavalitsuse poolt ühiselt. Varasematest HEV riigikoolide omavalitsusele üleandmise näidetest nähtub, et sellise kooli jätkusuutlik pidamine võib ühe omavalitsuse jaoks olla suur väljakutse, ehk ka üle jõu käiv. Seetõttu püüdleme ühiskoolipidamise mudeli suunas.

Miks koostöökool?

  • omavalitsuste ülene koostöö (Tartumaa 8 omavalitsust, erinevad nii suuruse kui võimekuse poolest)
  • valdkondade vaheline koostöö (haridus, sotsiaal, tervishoid) ja integreeritud tugiteenused
  • haridusastmete vaheline koostöö (üldharidus ja kutseharidus)
  • üldhariduse ja ettevõtete vaheline koostöö (HEV õpilaste sujuv tööturule sisenemine)
  • formaal- ja mitteformaalhariduse koostöö
  • tugispetsialistide võrgustiku koostöö (kompetentsikeskus)
  • kool kui koostöökeskus (kool, õpilaskodu, kompetentsikeskus)

Novembris 2020 toimus Kammeri Koolis idee- ja loomepäev, kus osalesid kõik Tartumaa 8 omavalitsust ja koostööpartnerid Tartumaa Rajaleidjakeskusest, Töötukassa Tartu büroost ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Ideepäeva fookus oli suunatud Kammeri Kooli tulevikuvisiooni lahtimõtestamisele, Tartumaale ühise kooli loomine erilist tuge vajavatele lastele.

2021. aasta alguses kaasasime arendusprojekti meeskonda projektijuht-konsultandi Liisa Mäemetsa
ning moodustasime nõuandva koostöökoguna arendusprojekti 7-liikmelise juhtgrupi.

Oleme arendusprotsessi jaganud kolme etappi:

Etapp 1 (märts-aprill 2021): Selles etapis on fookus omavalitsuste ootuste kaardistamisel kooli sihtgrupile ja teenustele ning analüüsida Kammeri Kooli tänaseid tugevusi. Samuti alustada ühiskoolipidamise mudeli juriidilise vormi analüüsiga.

Etapp 2 (mai-juuni 2021): Seejärel arendame välja omavalitsuste koostöise ühispidamise mudeli ning sisustame koolimudeli parimate praktikate ja koostöövõimalustega. Koostöökooli mudel koos väärtuspakkumisega koosneb kooli rollist maakonna koolivõrgus, õpilaste sihtgrupist ja kooli tegevussuundadest, koolipidamise ja -juhtimise struktuurist (sh juriidiline vorm) ning rahastusmudelist. Loodud koostöökooli mudeli kontseptsioon oleks ka aluseks, et jätkata omavalitsustega läbirääkimisi ning jõuda 2021.a suvel ühise hea tahte koostööleppeni.

Etapp 3: Täiendavalt kavandame ja analüüsime üleminekukava 3-aastaseks perioodiks ehk kuidas loodud koolimudel sammude kaupa realiseerida.
***

Esimeses etapis toimusid ümarlauad Tartumaa kõigis kaheksas omavalitsuses, toimusid arutelukohtumised nii Kammeri kooli personali, juhtkonna, kui ka tänase koolipidajaga, pidasime arutelu Tartumaa Rajaleidjakeskusega. Tartumaa kõik omavalitsused tõdesid, et sellist kooli on maakonnas vaja, kuid kooli sihtgrupp ning juriidiline vorm ja rahastusmudel vajavad enne ühist otsust täpsustamist.

Teise etapi lõpuks sai kõigis Tartumaa omavalitsustes teist korda ümarlauas kohtutud, lisaks kohtuti omavalitsuste juriidilise töögrupiga, Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning kokku lepiti, et mõistlik on ühiskoolipidamise mudeliga edasi minna. Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 30.06.2021 otsusega võeti vastu ühine seisukoht koostöökooli järgmise etapi arendussuuna osas, et otstarbekas on ühisasutus.

Tänase koolipidaja ehk Haridus- ja Teadusministeeriumiga on kokku lepitud, et 2021/22. õppeaastal jääb koolipidaja samaks ning kõik õpetajad ja õpilased jätkavad Kammeri koolis. Järgmine õppeaasta on läbirääkimiste vaheaasta ja uue koolimudeli käivitamise ettevalmistuste aeg.
***
Tänaseks hetkeks on Kammeri Kooli koduomavalitsus Kambja vald otsustanud kooli üksinda üle võtta ja peavad plaane koostööks teiste omavalitsustega.