Pressiteade: Algab Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamine

15. veebruar 2022
Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel alanud maakonna kliima- ja energiakava koostamine aitab kohalikel omavalitsustel teha tulevikus teadmistepõhiseid strateegilisi otsuseid.

Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts ütles, et kliimamuutustega toimetulek on kohaliku omavalitsuse töös igapäevane oluline osa. “Kliima- ja energiakava aitab tulevikus kohalikel omavalitsustel võtta vastu teadmistepõhiseid strateegilisi otsuseid ja kavandada valdadeüleseid tegevusi.” Näiteks, kuidas kujundada elanike liikumissüsteem nii, et erinevad transpordiliigid on omavahel loogilises seoses või kuidas kavandada energiakogukondi jpm. “Üks eesmärk on 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 70%”, lisas ta.

Kliima- ja energiakava koostab Consultare OÜ meeskond. Meeskonnaliige, keskkonnaekspert Kristjan Piirimäe selgitas, et iga Tartumaa valla ja ka maakonna kava peab olema suunatud eelkõige otsustajatele ning eesmärgid peavad olema teaduspõhised, teostatavad, mõõdetavad ja arusaadavad. “Tartu maakonnal tuleb olla valmis tulevikuks, mil paduvihmad ja kuumalained on tugevamad. Samas võib pikem vegetatsiooniperiood anda põllumajandusele lisavõimalusi.”

Koostatav kava aitab kohalikel omavalitsustel mõtestada kliimamuutuste kohanemise ja leevendamisega seoses keskkonna-, kohanemis- ning arengu- ja finantseerimise eesmärgid. Keskkonnaeesmärkidega seoses on vaja leida kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja sidususes suurendamise vaheline tasakaal. Oma tegevusi kohanemise kaudu mõtestades saab seada suundi tegevustele, mis aitavad leevendada põuaperioode või säilitada läbi planeeringute rohevõrgustiku ja ka sinivõrgustiku ökosüsteemiteenus CO2 sidujana.
Arengu- ja finantseerimise eesmärkide valguses peab kliima- ja energiakava töötama kui alusdokument rohepöörde kontekstis investeeringute ja eelarvete kavandamisel ning finantseeringute taotlemisel.

Tartu linnal on energia- ja kliimakava “Tartu energia 2030” olemas ning oluline on, et ka ülejäänud maakonna kohalikel omavalitsustel oleks selleteemaline tegevuskava olemas.
Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostatakse kahetasandilisena koostöös kohalike omavalitsustega. Nii valmivad seitsme valla kliima- ja energiakavad ning vallaülene maakondlik kliima- ja energiakava, millesse integreeritakse juba valminud Tartu linna energia- ja kliimakava.

Kohalikel elanikel on võimalus valdades toimuvate kokkusaamiste kaudu kliima- ja energiakavade koostamises kaasa lüüa ning dokumendi valmimise hilisemas faasis ettepanekuid teha. Ootame huvilisi 8. märtsil Zoomi-keskkonnas toimuvale I välisvebinarile, kus projekti partnerid Norrast ja Islandilt jagavad enda kogemusi kavade koostamisest erinevate õppetundide kaudu.

Arengudokumendi “Tartu maakonna kliima- ja energiakava” koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2014-2021 toetuste programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ vahenditest, vastavalt keskkonnaministri 07.09.2021 käskkirjale nr 1-2/21/380 toetatud projekt “Tartu maakonna kliima- ja energiakava”.
Kava koostamisega seotud info leiate alamlehelt.Lugupidamisega


Sven Tobreluts

Tegevjuht
Tartumaa Omavalitsuste Liit


Koostas: Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee