Tartumaa aasta klassiõpetajad ja klassijuhataja 2021

Uudis
6. oktoober 2021
Teie ees on täna Tartumaa aasta õpetajad 2021 klassiõpetaja kategoorias – Annika Apuhtin, Eve Aru, Heli Leedjärv ja klassijuhataja kategoorias- Tiina Tuuling!

30. septembril 2021 tunnustati Tartu Ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna parimaid haridustöötajaid. Õpetajate päeva nädala jooksul tutvustame kõiki selleaastaseid aasta õpetaja konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tartumaa laureaate.

❤       Annika Apuhtin on Melliste Kooli klassiõpetaja, kes on pühendunud oma tööle, on leidlik ja pakub mitmekülgset õpetust ning arenemisvõimalust õpilastele. Õpetajana pöörab ta tähelepanu klassi keskkonna kujundamisele. Kasutab erinevaid õpetamisviise, et tunnid oleksid põnevad, pakuksid igale lapsele eduelamust tema võimetest ja oskustest lähtuvalt.

Taaskasutus ja keskkonnahoid on tema tundidesse lõimitud. Kasutab palju e-keskkondi ja e-materjale, millega suurendada lastes huvi, et õppimine ei oleks tüütu tegevus nutipõlvkonnale.

Õpetaja Annika on kindlasti suunaja ja eeskuju. Õpilaste omavaheliste suhete kujunemise ja klassi kui grupimeelsuse kasvatamisega alustab ta kohe esimestest tundidest alates, et iga laps tunneks end klassis teretulnuna. Õpetaja eesmärk on panna õpilasi mõistma igat klassikaaslast, ta tõstab esile erinevuste väärtustamise - leiame igas õpilases midagi head.

Ta on nutiõpetaja. Oma töös kasutab palju mänge, keskkondi, äppe, digivahendeid, sh roboteid, et põnevamaid tunde luua lastele, luua ahhaelamust ja tekitada huvi õpilasel ise edasi uurida. Otsib õpetaja jaoks lihtsustamisvõimalusi, aga samas suurendada õpilase ja vanema jaoks tagasiside andmise võimalusi.

❤       Eve Aru on Tabivere Põhikooli klassiõpetaja, kes teeb oma tööd südamega ning on oma süsteemsuse ja põhjalikkusega eeskujuks kolleegidele.

Õpetaja kasutab õppetöös erinevaid õppemeetodeid, õppevahendeid, õpikeskkondi, et motiveerida õpilasi ise avastama ja loovalt uusi ülesannete lahendusi otsima. Sageli toimuvad eesti keele tunnid raamatukogus, et innustada lapsi rohkem lugema. Õpetaja kasutab aktiivselt ära kodukoha võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks. Õpetaja valdab ja oskab leida õpilastele sobivaid digikeskkondi. Igapäevaselt on õppetöös kasutusel iPadid, tunnid toimuvad ka arvutiklassis. Distantsõppe ajal toimuvad veebitunnid ning siis toimuvad ka iganädalased õhtused veebitunnid lapsevanematele. Tal on hästi paigas vahekord, kuidas digiülesandeid teiste ülesannetega omavahel lõimida saab.

Õpetaja osaleb aktiivselt kooli väärtuskasvatuse elluviimisel. Iga õppeaastal toimuvad koolis aasta läbiva teemaga seotud jõulu- ja kevadkontsert. Kontsertide stsenaariumid koostab juba mitmeid aastaid just Eve Aru, tegemist on lugudega, kus on alati oma moraal. Kogu kooli õpilased esinevad, klasside vahel jagatakse ülesanded, millega keegi esineb. Õpetaja Eve juhitud kooli kontserdid on avalikud, vaatama võib tulla kogu kogukond ning neid ettevõtmisi oodatakse alati.

❤       Heli Leedjärv on Nõo Põhikool klassiõpetaja, kes on Õpetaja suure algustähega - usaldusväärne, hooliv, eetiline, kultuuri, teadust ja haridust väärtustav selge silmavaate ja sirge seljaga inimene.

Õpetaja Heli kasutab õpetamisviise, mis panevad klassi koos toimima. Õppeprotsess Heli klassis on vaheldusrikas - õpetaja kasutab nii digivahendeid kui tahvlit ja kriiti. Õpetaja Heli tundides on kasutusel huvitavad võtted- tunnid on vaheldusrikkad ning väga sisukad-tihedad ja õpilased ei väsi. Neil on huvitav ning õpetaja suudab märgata kõiki. Heli tundides on võimalik välja pakkuda ideid ja neid teoks teha. Kasutatakse rühmatööd ning see on suunatud koostöistele lahenduste otsimisele või isegi suhete parandamise eesmärgil läbi viidud. Õpetaja suunab väga oskuslikult käelist tegevust ning loomeprotsess on alati mõtestatud ning suunatud uute oskuste omandamisele, samuti õpilase enda töö analüüsile. Õpilasel on võimalus oma ideid välja pakkuda ning koos mõeldakse läbi, kuidas eesmärgini jõuda. Heli peab väga oluliseks õpilaste suulise eneseväljenduse oskuse arendamist, selleks saavad tundides kõik võimaluse esineda. Suur rõhk on korralikul kirjaoskusel.

❤      Tiina Tuuling on Nõo Reaalgümnaasiumi klassijuhataja, kes on rõõmsameelne, hooliv ja pühendunud, tal jagub eriliselt palju kannatlikkust, sitkust ja tähelepanu nii oma klassi õpilaste kui ka teiste õpilaste suhtes.

Õpetaja Tiina klass on ühte kasvanud koos tegutsedes, ta motiveerib oma klassi õpilasi alati kõikidest ülekoolilistest üritustest osa võtma ja on ise alati neil kohal nii pealt vaatamas kui ka õpilastele kaasa elamas. Ta märkab õpilaste arengupotentsiaali ja suunab neid, tunnustades ja innustades nende edusamme ja saavutusi, ühtlasi annab nõu ja aitab ka analüüsida ebaõnnestumisi. Ta on loonud oma klassis õhustiku, kus õpilased saavad tegutsedes võtta ise vastutuse, avastades nii oma andeid ja arendades vastutust ja koostööoskust. Töö oma klassiga on õpetaja Tiinal järjepidev ja süsteemne. Igal aastal viib ta kõigi oma klassi õpilastega läbi arenguvestlusi ja sellest tulenevalt mõistab ja tunneb oma õpilasi väga hästi. Klassijuhatajana toetab ta õpilasi vastavalt nende vajadustele ja tekkinud probleemidele.

Suhtlemisel lapsevanematega ei pöördu ta nende poole mitte ainult siis, kui on probleeme, vaid annab neile pidevalt teavet klassis ja koolis toimuva kohta. Klassijuhatajana on ta kõigile lastevanematele teada andnud, et nad on kooli oodatud ja teretulnud ning seepärast tulevad lapsevanemad hea meelega oma lapsega kaasa arenguvestlusele.

 

Lisainfo

2021. aasta Tartu maakonna laureaate vaata siit,  https://www.tartumaa.ee/haridus/aasta-opetaja/2021 ja Tartu linna laureaate näed siit, https://www.tartu.ee/et/aasta-opetaja#2021

Tänusündmusest väikese pildigalerii leiad siit, https://www.tartu.ee/et/opetaja-elutoo-auhindade-ja-aasta-opetaja-tiitlite-uleandmine

Tänusündmusest otseülekande video on järelvaadatav Tartumaa Omavalitsuste Liidu YouTube`i kanalilt, https://www.youtube.com/watch?v=DROGlB-AVFo

Aitäh teile, Tartumaa tänab!