Tartumaa aasta õppeasutuse juhid 2021

Uudis
18. oktoober 2021
Oktoobris tutvustame kõiki selleaastaseid aasta õpetaja konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tartumaa laureaate.
Teie ees on täna Tartumaa aasta õppeasutuse juhid 2021– Ülle Andreson, Uuve Jakimainen, Kadri Joost, Riin Massur, Valdek Rohtma!

30. septembril 2021 tunnustati Tartu Ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna parimaid haridustöötajaid.

 Tartumaa aasta õppeasutuse juhid 2021

❤       Ülle Andreson on Ülenurme Muusikakooli direktor, kes on 36 aastat teinud muusikakoolis tööd südamega ja kogu aega ennast täiendanud.

Ülle eesvedamisel on Ülenurme Muusikakool pidevalt arenenud, avatud on uusi õppesuundi ja nutikalt lahendatud COVID-19 tekitatud väljakutseid. Et motivatsiooni hoida, salvestatakse distantstunnis ansambli-orkestri üksikpartiid ning miksitakse need siis kokku. Kool on vajadusel kohandanud oma õppekava HEV lastele sobivaks, et tagada nende edukus ja säilitada muusikahuvi.

Muusikakool toetab õpilaste osalemist pillilaagrites, festivalidel ning konkurssidel. Suvised pilli- ja laululaagrid erinevates looduskaunites paikades on õpilaste seas väga oodatud. Tore on direktor Ülle Andresoni entusiasm, millega ta kõigis digilahendusi vajavates töödes ka ise kaasa lööb. Ülle on võtnud südameasjaks edendada haruldaste pillide – oboe-, fagoti- ja harfiõpet.

Ülle on järjekindlalt taotlenud erinevaid toetusi, 2020.a. käivitusid Ülenurme Muusikakooli puhkpillipäevad koos konkursiga. Suuresti tänu temale peetakse Ülenurmes/Kambja vallas muusikast ja pillimängust sügavalt lugu. Ehitada väikesest koolist vabariigi üks omanäolisemaid ja hinnatumaid muusikaõppeasutusi, seda suudab vaid väga pühendunud ja oma tööd armastav inimene.

❤       Uuve Jakimainen on Luunja lasteaed Midrimaa direktor, kes lähtub alati laste heaolust, oskab töötajaid motiveerida ning on loonud heasoovlikkuse, järjekindluse ja nõudlikkusega igati tänapäevase õpi- ja töökeskkonna.

Uuve oskab luua ja hoida asutuseülest meie-tunnet, näha inimeste sobivust ja kujundada koostöised meeskondi, milles inimesed üksteist hästi toetavad ja mõistavad. Lasteaia terviseliikumine aitab hoida töötajate vaimset tervist. Tervetel ja rõõmsatel õpetajatel on terved ja rõõmsad lapsed ning see on väga oluline ka lapsevanemate jaoks.

Mõistev, hooliv, positiivne, samas nõudlik ja järjekindel – nende sõnadega saab hästi iseloomustada Uuvet kui lasteaia juhti ja eestvedajat. Tema aktiivne, ettevõtlik, tervislikke eluviise väärtustav eeskuju nakatab teisigi.

❤       Kadri Joost on Elva lasteaed Murumuna direktor, tänu kellele on Murumuna lasteaed kujunenud rõõmsaks, nooruslikuks ja pilkupüüdvaks lasteasutuseks Elva vallas.

Laste arengu jaoks peab Kadri oluliseks kvaliteetset õpet, lapsest lähtuvat õppesuunda, tublisid pedagooge ning usalduslikke suhteid vanematega. Õppiva organisatsiooni eeskujuks on olnud juht ise, kes on alati valmis ennast täiendama. Töötajaid koolitatakse vastavalt individuaalsele vajadusele. Juhi heatahtlikkus aitab ka noorel kolleegil leida oma tee. Paljud on saanud temalt innustust edasiõppimiseks.

Lasteaial on hästi toimiv ja aktiivne hoolekogu, keda oskuslikult kaasatud erinevatesse tegemistesse. Ka piirangute ajal jätkatakse veebikoosolekute ja mõttetalgutega. Õpetajad ja juhtkond on avatud lapsevanemate ettepanekutele ja uuendustele.

Kadri on hea analüüsivõimega juht, kes näeb suurt pilti ja mõtleb tulevikule. Tema siiras soov on edendada oma lasteaeda. Kõigel, mis lasteaias areneb, muutub ja uueneb, on Kadri "käsi mängus". Kadri märkab ja hoolib teistest, nüüd on aeg märgata Teda, arvavad vanemad, kolleegid ja lasteaia pidaja.

❤       Riin Massur on Puhja Kool õppejuht, kes usub oma töö väärtusesse, hindab elukestvat õppimist, on eeskujuks, innustab inimesi oma tegevust analüüsima, on usaldusväärne, tema tehtav töö on kvaliteetse sisuga, väärtuslik.

Riin kasutab õpetajat toetades coachivat lähenemist, kus lahendus küsimusele selgub läbi analüüsi ja arutelu. Läheneb õpetajale kui õppijale, et toetada õppiva organisatsiooni arengut. Riinu välja töötatud refleksioonimudel koostöövestluseks on parandanud eesmärkide sõnastamise ning refleksiooni kvaliteeti. Koolitunnid on muutunud avatumaks ning Riinu ellu kutsutud lõiminguprojektid on ainetevahelisest koostööst teinud tavapraktika.

Riinu innustusel on tekkinud mitmeid õpiringe, kus õpetajad püüavad koostöös leida lahendusi igapäevatöös ette tulevatele probleemidele ning kujundavad uusi teadmisi.

Riin hindab oma töös kommunikatsiooni ja avatud suhtlust vanemate ja kogukonnaga.

Riin on hariduse usku. Teab, et õpetajaameti maine üks võtmeküsimus on õpetaja enesetunne. Seetõttu toetab Riin õpetaja enesekindlust ning toimetulekut igapäevaste tööülesannete täitmisega. Riin usub, et õnnelik õpetaja on olemas ja õpetaja õnnetunne sõltub paljuski sellest, kuidas tal õnnestub töö koolis.

❤       Valdek Rohtma on Võnnu Keskkool direktor, kes annab lootust, sisendab usku ja väärtustab koostööd, suhteid, tervislikku eluviisi ja liikumist ning kahtlemata haridust ja haritust.

Kool on kõigile avatud ja seda iseloomustab avatud suhtlemine ja suhtumine. Valdeku eestvedamisel on Võnnu Keskkool pärjatud HEA KOOLI TEERAJAJA tiitliga.

Koolijuhi üks eesmärke on "ehitada" ühtne organisatsioon, kus kõik kannavad samu väärtusi.

Ühe väikse maakooli kohta on Võnnu Keskkoolis märkimisväärne hulk valikkursuseid. Kui suurte linnakoolide puhul pole nt koostöös ülikoolidega midagi eripärast, siis väikses maakoolis on see nt kogukonnas vägagi tähelepanuväärne. Esiplaanil on kahtlemata õpilaste ettevõtlikkus ja seetõttu on koolijuhi eestvedamisel koostatud süsteemne kava.

Direktor on suutnud koolipere lahti kangutada teatavast mugavusest. Samuti on ta juhtimises süsteemne, heas mõttes nõudlik ja kindla sihiga, julge mõtleja ja kiire tegutseja.

Oma kooliperet nimetab ta pärlikeeks, st igaüks meist on üks pärl selles kees.

"Mis mõttes ei saa? Loomulikult saab!" - utsitab ja julgustab koolijuht.

 

Lisainfo

2021. aasta Tartu maakonna laureaate vaata siit,  https://www.tartumaa.ee/haridus/aasta-opetaja/2021 ja Tartu linna laureaate näed siit, https://www.tartu.ee/et/aasta-opetaja#2021

Tänusündmusest väikese pildigalerii leiad siit, https://www.tartu.ee/et/opetaja-elutoo-auhindade-ja-aasta-opetaja-tiitlite-uleandmine

Tänusündmusest otseülekande video on järelvaadatav Tartumaa Omavalitsuste Liidu YouTube`i kanalilt, https://www.youtube.com/watch?v=DROGlB-AVFo

Aitäh teile, Tartumaa tänab!