Tartumaa omavalitsused asuvad ühiselt toetama mittetöötavaid noori

Uudis
26. jaanuar

Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Elva, Nõo, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Tartu vallaga on asunud looma toimivat ja jätkusuutlikku noorte toetamise süsteemi, et 16-29aastased NEET-staatuses noored leiaksid endale töö või asuksid õppima.

Mõiste NEET tuleneb ingliskeelsest sõnaühendist “Not in Education, Employment, or Training” ja tähistab ühiskonnaelus mitteaktiivset noort, kes ei tööta, ei omanda haridust ega osale koolitustel. Vastavalt noortegarantii tugisüsteemi seire andmetele oli 2023. a oktoobri seisuga Tartumaal 506 16-29aastast mitteõppivat ja -töötavat noort.

Kõigis seitsmes Tartumaa kohalikus omavalitsuses hakkab tööle või jätkab tööd noorte heaolu spetsialist, kelle eesmärk on tagada noortele igas mõttes parem tulevik. Noorte heaolu spetsialist loob noorega esmase kontakti ning selgitab välja, millist tuge ta täpsemalt vajab. Näiteks on noorele võimalik pakkuda psühholoogilist nõustamist, loovteraapiat, erinevaid kursusi ja koolitusi, tööalast mentorlust, karjäärinõustamist jms. Samuti on noorte heaolu spetsialistiga koostööle oodatud noore lähedased, näiteks nõustamisele, et omandada uusi teadmisi ja oskusi pereliikme toetamiseks. Noore toetamisse on kaasatud ka Töötukassa, vajadusel raviasutused ja muude teenuste osutajad. Igale noorele pakutakse tuge just tema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt ning missugust tuge täpselt vaja on, selgub noore (vajadusel ka lähedase) ja noorte heaolu spetsialisti koostöös.

Kõik Tartumaa omavalitsused on eelnevatel aastatel mitteõppivate ja -töötavate noorte leidmise ja toetamisega tegelenud, kuid sellest aastast alustatakse ja planeeritakse tugitegevusi koos, et lisaks noorte toetamisele tugevdada maakondlikku koostöövõrgustikku ja tagada noorte parem toimetulek tulevikus. Koostöövõrgustik võimaldab eri valdkondade spetsialistidel vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid ning seada pikaajalisemaid eesmärke.

Lisainfo:

Jaanika Orav
noorsootöö projektijuht
Tartumaa Omavalitsuste Liit
jaanika.orav@tartumaa.ee

Projekti "Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal" kaasrahastab Euroopa Liit. Projekt lõpeb 31.12.2027.