Uued töötajad Tartumaa Omavalitsuste Liidus

Uudis
8. veebruar
Tartumaa Omavalitsuste Liit veab eest erinevaid Eesti-siseseid ja rahvusvahelisi projekte eesmärgiga toetada Tartumaa omavalitsusi "Tartumaa arengustrateegia 2040" eesmärkide saavutamisel.  Projektide nõuetekohaseks elluviimiseks ja heaoluvaldkonna süsteemseks arendamiseks Tartumaal on meie meeskonnaga 2024. a alguses liitunud uued  töötajad, kes on oma tegevusvaldkonnas kompetentseks partneriks Tartumaa kohalikele omavalitsustele.


Heaolu valdkonnajuht: koos maakonna kohalike omavalitsustega oleme vastutavad Tartumaa arengustrateegia 2040 heaolu valdkonna strateegiliste eesmärkide elluviimise ja heaolu valdkonna kui terviku arendamise eest.

Heaolu valdkonnajuht Kersti Kõiv veab eest heaolu valdkonna arendamist ning seisab hea strateegiliste eesmärkide saavutamise eest, sh nõustab kohalikke omavalitsusi valdkonna arendamisel ja panustamisel strateegilistesse eesmärkidesse. Kersti juhib heaolu koostöökogu, seirab maakonna arengustrateegia heaoluvaldkonna tegevusi ning arendab maakonnas koostööd siseturvalisuse valdkonnas.  

Kontakt: +372 5192 9558, kersti.koiv@tartumaa.ee 

Noorsootöö projektijuht: panustame noorte toetamisse erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide kaudu koostöös nii Tartumaa kohalike omavalitsuste kui ka Lõuna-Eesti maakondadega.
   

Noorsootöö projektijuht Jaanika Orav toetab kohalikes omavalitsustes tegutsevaid noorte heaoluspetsiliste, kelle peamised ülesanded on NEET-staatuses noorte ja nende lähedaste toetamine, kuid ka nooremas vanusegrupis märkamis- ja toetustegevuste läbiviimine. Jaanika viib läbi Interregi programmi projekti “Rural Youth Future”.


Haridusasutuste tervisedenduse spetsialist: koos Tervise Arengu Instituudiga aitame kaasa sellele, et laste ja noorte tervis ning heaolu Tartu maakonna haridusasutustes oleks süsteemselt toetatud.   

Haridusasutuste tervisedenduse spetsialist Allan Hallik on partner Tervise Arengu Instituudile, Tartumaa kohalikele omavalitsustele ja haridusasutustele ennetustegevuste kavandamisel ja elluviimisel, veab eest valdkondlikku koos- ja võrgustikutööd ning osaleb tervisedenduse valdkonna strateegilises planeerimises.

Kontakt:  +372 5196 3684, allan.hallik@tartumaa.ee  


Ettevõtluse projektijuht: panustame ettevõtluse arendamise alal maakondlikusse ja rahvusvahelisse koostöösse, ettevõtlusalaste teadmiste levitamisesse ja ettevõtlike inimeste arendamisse.

Ettevõtluse projektijuht Piret Arusaar juhib rahvusvahelisi projekte ettevõtluse- ja noorte ettevõtlikkuse valdkonnas ning koordineerib maakondlikku koostööd kohalike omavalitsuste ja ettevõtluse tugiorganisatsioonide võrgustikuga. Pireti eestvedamisel viiakse ellu Interreg programmi projekti “ Creating resilient rural communities in BSR based on the opportunities of digital bio businesses” (eRural Resilience).  

Kontakt: +372 516 2945, piret.arusaar@tartumaa.ee 

Kommunikatsioonijuht: peame oluliseks meie töö ja tulemuste arusaadavat süstemaatilist esitlemist liidu liikmetele, Eesti ja rahvusvahelistele koostööpartneritele ning avalikkusele.  

Kommunikatsioonijuht Kristi Jõesaar seisab hea selle eest, et Tartumaa Omavalitsuste Liidu töö ja tegevusvaldkonnad oleksid kajastatud liidu liikmetele, koostööpartneritele ja avalikkusele.  

Kontakt: +372 5196 8458 , kristi.joesaar@tartumaa.ee  

Tartumaa Omavalitsuste Liidu töötajate kontaktid on leitavad SIIT.