Loov Vald - kogukonnakiirendiProjekti eesmärk on käivitada uudne kogukonna arenduskiirendi LOOV VALD, mis toetuks senisele kogemusele ja parimatele praktikatele ning võtaks arvesse teisi maakonnas ja Eestis toimuvaid arendusprotsesse. 

"Loov Vald" kogukonnakiirendi ülesanne on toetada meie kogukondi ja tuua esile eriilmelisi keskkondi, loomeettevõtlusega tegelejaid ja kultuurinähtusi, et pakkuda mitmekülgseid võimalusi erinevateks tegevusteks ja Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 laiemast mõjust osasaamiseks.
Projekt on kahe aastane ja kogu programm viiakse läbi kaks korda, 2022-2023 ja 2023-2024.
Projekti on kaasatud Tartumaa 7 omavalitsust: Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu vald.


LOOV VALD arenduskiirendi toimimise põhimõtted:

● Unikaalsus - kiirendiga ei soovita dubleerida juba olemasolevaid tegevusi. Maakonnas on mitmeid tegevusi, mis on suunatud otseselt ettevõtlusideede arendamisele, seepärast on keskendunud LOOV VALD omavalitsustes ja maakonnaüleselt kogukondi arendavate ning kokku toovate ideede initsieerimisele, käivitamisele ja toetamisele.
● Terviklikkus - erinevate kiirendite ja häkatonide suurimaks nõrkuseks on lühiajalisus. Peamine fookus keskendub idee arendamise protsessile sündmuspõhiselt (24 või 48 tunni jooksul). See, kuidas ideed sünnivad, ning see, kuidas ideed pärast sündmust edasi arenevad, jääb enamasti fookusest välja. LOOV VALD uudne metoodika võtab tähelepanu alla kogu idee arengu algusest lõpuni, olles toeks nii ideestamise kui ka elluviimise või piloteerimise faasis.
● Strateegilisus - kuigi seniste tegevuste käigus on arendatud mitmeid kultuuriliselt ja kogukondlikult olulisi projekte, siis ideede tekkimine ise on olnud sageli juhuslikku laadi. LOOV VALD seob aga ühtseks tervikuks maakondliku arengustrateegia ja selle alastrateegiad (sh Tartumaa kultuuristrateegia), omavalitsuste arengukavades toodud eesmärgid, omavalitsuste loomemajanduse teekaartides püstitatud eesmärgid ning kogukonna tasandi eesmärgid. Ideestamine ehk kiirendisse valitavate ja seal arendamisele minevad projektid on tihedalt seotud püstitatud väljakutsetega ning neile kogukonna koostöös lahenduste leidmisega.
● Disainmõtlemine - kogu programm on üles ehitatud disainmõtlemise põhimõtetest lähtuvalt. Ideede sünni juures on oluline nende ideede valideerimine kogukonnas, ideid piloteeritakse ja katsetatakse prototüüpidena väiksemas mahus ning selle põhjal toimub koostöös mentoritega järjepidev arendustöö. See lähtub arusaamast, et lisaks ideele ja selle elluviimisele on programm kasulik õppetund protsessi enda osas.

Kogukonnakiirendi “Loov vald” elluviijateks on Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Tartu Ärinõuandla, SA Tartumaa Turismi ja Tartu Loomemajanduse Keskusega.
Kiirendi formaadi loojaks ja projekti eestvedajaks on kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoda Creativity Lab Academy


Projekt kestab 2022-2024

Rahastab: 

Tartumaa Arendusselts
Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
Projekt nr. 19202100937